Surowe Słowo - czyli fragmenty Pisma Św. interlinearnego (573)

„Surowe” Słowo, czyli fragment Pisma Świętego interlinearnego – godz. 15:00

Zaznaczając w swojej aplikacji ten dział, codziennie o godz. 15:00, otrzymasz fragment Słowa Bożego w oryginalnym - surowym tłumaczeniu z języka greckiego.

np. „Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono (to) było na początku u Boga. Wszystko przez nie stało się i bez niego (nie) stało się ani jedno. Które stało się w nim, życie(m) było, i życie było światłem ludzi. I światło w ciemności ukazuje się i ciemność go nie opanowała”. (Według Jana 1, 1 – 5)

„Już nie wiele mówić będę z wami, przychodzi bowiem świata władca. I we mnie nie ma nic. Ale był poznał świat, że miłuję Ojca, i jako przykazał mi Ojciec, tak czynię. Podnoście się, idziemy stąd. Ja jestem winorośl prawdziwa, a Ojciec mój rolnik jest. Każdy pęd we mnie nie niosący owocu, odrywa go, i każdy owoc niosący oczyszcza go, aby owoc liczniejszy niósł. Już wy czyści jesteście z powodu słowa, które rzekłem wam. Pozostańcie we mnie, i ja w was. Jak pęd nie może owocu nieść z siebie, jeśli nie pozostaje w winorośli, tak ani wy, jeśli nie we mnie pozostajecie”. (Według Jana 14, 30 – 15, 4)

 

„Prawdziwie mówię wam, że nad wszystkimi będącymi jego ustanowi go. Gdyby zaś rzekł sługa ów w sercu jego: Zwleka pan mój, (by) przyjść, i zacząłby bić sługi i służebne, jeść i pić i upijać się, przyjdzie pan sługi owego w dniu, którego nie oczekuje, i w godzinie, której nie zna. I rozpołowi go i udział jego z niewierzącymi położy. Ów zaś sługa, (który poznał) wolę pana jego, i nie przygotował bądź (czynił) zgodnie z wolą jego, chłostany będzie wieloma. (Który) zaś nie (poznał), (uczynił) zaś godne plag, chłostany będzie nielicznymi. (Od) każdego zaś, któremu dane zostało wiele, wiele szukane będzie u niego, i któremu powierzone zostało wiele, więcej zażądają (od) niego”. (Według Łukasza 12, 44 - 48)

„Zaś Piłat odpowiedział im mówiąc: Chcecie, uwolnię wam króla Judejczyków? Poznał bowiem, że z zawiści wydali go arcykapłani. Zaś arcykapłani podburzyli tłum, żeby raczej Barabasza uwolnił im. Zaś Piłat znowu odpowiadając mówił im: Co więc [chcecie], bym uczynił, [(o) którym mówicie] król Judejczyków? Oni zaś znowu zawołali: Ukrzyżuj go! Zaś Piłat mówił im: Co bowiem uczynił złego? Oni zaś bardziej zawołali: Ukrzyżuj go! Zaś Piłat postanawiając tłumowi satysfakcję uczynić uwolnił im Barabasza, a wydał Jezusa wychłostawszy, aby został ukrzyżowany”. (Według Marka 15, 9 - 15)

„I skarcił go Jezus, i wyszedł z niego demon. I uzdrowiony został chłopiec od godziny owej. Wtedy podszedłszy uczniowie Jezusa na osobności powiedzieli: Dla czego my nie mogliśmy wyrzucić go? On zaś mówi im: Z powodu małej wiary waszej. Amen bowiem mówię wam, jeśli mielibyście wiarę jak ziarno gorczycy, powiecie górze tej: Przejdź stąd tam, i przejdzie. I nic (nie) będzie niemożliwe wam. (Gdy zbierali się) zaś oni w Galilei, powiedział im Jezus: Ma Syn Człowieka być wydanym w ręce ludzi. I zabiją go, i trzeciego dnia podniesie się. I zasmucili się bardzo”.  (Według Mateusza 17, 18 - 23)

„Nie miłujący mnie słów mych nie strzeże. I słowo, które słyszycie, nie jest moje, ale tego, (który posłał) mnie, Ojca. To rzekłem wam u was pozostając. Zaś pocieszyciel, Duch Święty, którego pośle Ojciec w imieniu mym, ów was nauczy wszystkiego i przypomni wam wszystko, co powiedziałem wam [ja]. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie jako świat daje, ja daję wam. Nie niech wpada w zamęt wasze serce ani niech trwoży się. Usłyszeliście, że ja powiedziałem wam: Odchodzę i przychodzę do was. Jeśli miłowalibyście mnie, uradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy (ode) mnie jest. I teraz rzekłem wam, zanim (ma) stać się, aby kiedy stanie się, uwierzyliście”. (Według Jana 14, 24 - 29)

„I jeśli podczas drugiej i jeśli podczas trzeciej straży przyjdzie i znajdzie tak, szczęśliwi są oni. To zaś wiedzcie, że jeśli wiedziałby pan domu, (o) jakiej godzinie kradnący przychodzi, nie dopuściłby, (by doznał włamania) dom jego. I wy stawajcie się gotowi, bo której godziny nie wydaje się wam, Syn Człowieka przychodzi. Powiedział zaś Piotr: Panie, do nas przykład ten mówisz, czy i do wszystkich? I powiedział Pan: Kto zatem jest wiernym szafarzem, rozsądnym, którego ustanowi Pan nad służbą jego, dawać w porę przydział zboża? Szczęśliwy sługa ów, którego przyszedłszy pan jego znajdzie czyniącego tak”. (Według Łukasza 12, 38 - 43)

„I zaraz rano naradę uczyniwszy arcykapłani ze starszymi, i uczonymi w piśmie, i całym sanhedrynem, związawszy Jezusa odprowadzili i wydali Piłatowi. I zapytał go Piłat: Ty jesteś król Judejczyków? On zaś odpowiadając mu mówi: Ty mówisz. I oskarżali go arcykapłani wiele. Zaś Piłat znowu pytał go mówiąc: Nie odpowiadasz nic? Spójrz, ile cię oskarżają. Zaś Jezus już nic (nie) odpowiedział, tak że (dziwił się) Piłat. Na zaś święto zwalniał im jednego więźnia, którego wypraszali. Był zaś zwany Barabaszem z buntownikami związany, którzy w rozruchu zabójstwo uczynili. I podszedłszy tłum zaczął prosić, jako czynił im”. (Według Marka 15, 1 - 8)

„On zaś odpowiadając rzekł: Eliasz wprawdzie przychodzi i przywróci wszystko. Mówię zaś wam, że Eliasz już przyszedł i nie rozpoznali go, ale uczynili z nim, jak zechcieli. Tak i Syn Człowieka ma cierpieć przez nich. Wtedy zrozumieli uczniowie, że o Janie Chrzcicielu powiedział im. I (gdy przyszli) do tłumu, podszedł do niego człowiek, padając na kolana (przed) nim i mówiąc: Panie, zlituj się (nad) mym synem, bo jest epileptykiem i ciężko cierpi. Wielekroć bowiem pada w ogień i wielekroć w wodę. I przyprowadziłem go uczniom twym, i nie mogli go uzdrowić. Odpowiadając zaś Jezus rzekł: O pokolenie bez wiary i przewrotne, aż do kiedy z wami będę? Aż do kiedy będę znosił was? Przynieście mi go tutaj”. (Według Mateusza 17, 11 - 17)

„Nie opuszczę was sierotami, przychodzę do was. Jeszcze mało i świat mnie już nie widzi, wy zaś widzicie mnie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie wy, że ja w Ojcu mym i wy we mnie i ja w was. Mający przykazania me i strzegący je, ten jest miłujący mnie. Zaś miłujący mnie umiłowany będzie przez Ojca mego, i ja miłować będę go i uczynię widzialnym mu siebie. Mówi mu Juda, nie Iskariota: Panie, [i] co stało się, że nam masz czynić widzialnym siebie i nie światu? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jeśli ktoś będzie miłować mnie, słowa mego strzec będzie i Ojciec mój miłować będzie go, i do niego przyjdziemy i (za)mieszkanie u niego uczynimy”. (Według Jana 14, 18 - 23)

„Lecz szukajcie królestwa jego, a to dołożone będzie wam. Nie bój się, mała trzódko, bo spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie (te co są) wasze, i dajcie (jako) jałmużnę. Uczyńcie sobie trzosy nie starzejące się, skarb niewyczerpany w niebiosach, gdzie kradnący nie zbliża się ani mól niszczy. Gdzie bowiem jest skarb twój tam i serce twe będzie. Niech będą wasze biodra opasane i lampki palące się. I wy podobni ludziom oczekującym pana swego, kiedy powróci z wesela, aby (gdy przyjdzie) i (gdy zapuka), zaraz otworzyliby mu. Szczęśliwi słudzy owi, których przyszedłszy pan znajdzie czuwających. Amen mówię wam, że opasze się i ułoży (przy stole) ich i obchodząc służyć będzie im”. (Według Łukasza 12, 31 - 37)

 

Strona 1 z 29
Top