Surowe Słowo - czyli fragmenty Pisma Św. interlinearnego (569)

„Surowe” Słowo, czyli fragment Pisma Świętego interlinearnego – godz. 15:00

Zaznaczając w swojej aplikacji ten dział, codziennie o godz. 15:00, otrzymasz fragment Słowa Bożego w oryginalnym - surowym tłumaczeniu z języka greckiego.

np. „Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono (to) było na początku u Boga. Wszystko przez nie stało się i bez niego (nie) stało się ani jedno. Które stało się w nim, życie(m) było, i życie było światłem ludzi. I światło w ciemności ukazuje się i ciemność go nie opanowała”. (Według Jana 1, 1 – 5)

„Ze względu na to pozostawi człowiek ojca jego i matkę [i dołączy się do żony jego], i będą dwoje w ciele jednym. Tak że już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co więc Bóg sprzągł, człowiek nie niech oddziela. I w domu znowu uczniowie o to pytali go. I mówi im: Który oddaliłby żonę jego i poślubiłby inną, cudzołoży przeciw niej. I jeśli ta rozstawszy się z mężem jej poślubiłaby innego, cudzołoży. I przynosili mu dzieci, żeby ich dotknął. Zaś uczniowie zaczęli karcić ich”. (Według Marka 10, 7 – 13)

„Chodźcież do mnie wszyscy trudzący się i obciążeni, i ja dam odpocząć wam. Bierzcie jarzmo me na was i uczcie się ode mnie, bo łagodny jestem i uniżony sercem, i znajdziecie wypoczynek duszom waszym. Bowiem jarzmo me łagodne i ciężar mój lekki jest. W ową porę podążał Jezus (w) szabat przez zboża. Zaś uczniowie jego zgłodnieli i zaczęli zrywać kłosy i jeść. Zaś faryzeusze zobaczywszy powiedzieli mu: Oto uczniowie twoi czynią, co nie jest dozwolone czynić w szabat. On zaś powiedział im: Nie przeczytaliście, co uczynił Dawid, kiedy zgłodniał i ci z nim? Jak wszedł do domu Boga i chleby przedkładania zjedli, których nie wolno było mu zjeść, ani tym z nim, jeśli nie kapłanom samym?” (Według Mateusza 11, 28 – 12, 4)

„Ja zaś, ponieważ prawdę mówię, nie wierzycie mi. Kto z was upomina mnie za grzech? Jeśli prawdę mówię, dla czego wy nie wierzycie mi? Będący z Boga słów Boga słucha. Dla tego wy nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście. Odpowiedzieli Judejczycy i powiedzieli mu: (Czy) nie dobrze mówimy my, że Samarytaninem jesteś ty i demona masz? Odpowiedział Jezus: Ja demona nie mam, ale szanuję Ojca mego, a wy nie okazujecie szacunku mi. Ja zaś nie szukam chwały mej. Jest szukający i sądzący. Amen, amen mówię wam, jeśli ktoś mojego słowa strzec będzie, śmierci nie zobaczy na wiek”. (Według Jana 8, 45 – 51)

„Patrzajcie więc jak słuchacie. Który bowiem będzie miał, dane będzie mu, i który nie będzie miał, i co zdaje się mieć, zabrane będzie od niego. Przybyła zaś do niego matka i bracia jego i nie mogli spotkać się z nim z powodu tłumu. Oznajmione zostało zaś mu: Matka twa i bracia twoi stoją na zewnątrz, zobaczyć chcąc cię. On zaś odpowiadając rzekł do nich: Matką mą i braćmi moimi ci są: słowo Boga słuchający i czyniący. Stało się zaś w jeden (z) dni, i on wszedł do łodzi i uczniowie jego i powiedział do nich: Przejdźmy naprzeciwko jeziora. I wypłynęli”. (Według Łukasza 8, 18 – 22)

„I stamtąd powstawszy przychodzi w granice Judei [i] poza Jordan, i zeszły się znowu tłumy do niego, i jak zwykł znowu nauczał ich. I podszedłszy faryzeusze pytali go, czy jest dozwolone mężowi żonę oddalić, próbując go. On zaś odpowiadając rzekł im: Co wam przykazał Mojżesz? Oni zaś powiedzieli: Pozwolił Mojżesz dokument rozwodu napisać i oddalić. Zaś Jezus powiedział im: Z powodu twardości serca waszego napisał wam przykazanie to. Od zaś początku stworzenia męskim i żeńskim uczynił ich”. (Według Marka 10, 1 – 6)

„I ty, Kafarnaum: Czy aż do nieba będziesz wywyższone? Aż do otchłani zejdziesz, Bo gdyby w Sodomie stały się dzieła mocy, (które stały się) (u) ciebie, pozostałyby aż do dzisiaj. Nadto mówię wam, że ziemi Sodomy znośniej będzie w dniu sądu niż tobie. W owej porze odpowiadając Jezus rzekł: Wyznaję cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, bo ukryłeś to przed mądrymi i rozumnymi i odsłoniłeś to małoletnim. Tak, Ojcze, bo tako upodobanie stało się przed tobą. Wszystko mi przekazane zostało przez Ojca mego, i nikt (nie) poznaje Syna, jeśli nie Ojciec, ani Ojca ktoś poznaje, jeśli nie Syn i komu postanawiałby Syn odsłonić”. (Według Mateusza 11, 23 – 27)

„Wy czynicie czyny ojca waszego. Powiedzieli [więc] mu: My z rozpusty nie zrodzeni zostaliśmy. Jednego Ojca mamy, Boga. Powiedział im Jezus: Gdyby Bóg ojcem waszym był, miłowalibyście mnie, ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Ani bowiem ode mnie samego przyszedłem, ale ów mnie wysłał. Dla czego mówienia mojego nie poznajecie? Bo nie możecie słuchać słowa mojego. Wy z ojca oszczercy jesteście i pożądania ojca waszego chcecie czynić. Ów człowieka zabójcą był od początku, i w prawdzie nie stanął, bo nie jest prawda w nim. Kiedy mówi kłamstwo, z własnych mówi, bo kłamcą jest i ojcem jego”. (Według Jana 8, 41 – 44)

„(To) zaś w ciernie padłe, ci są, którzy usłyszeli, i przez troski i bogactwo i przyjemności życia idąc, duszeni są i nie dochodzą do dojrzałości. (To) zaś w dobrą ziemię, ci są, którzy w sercu pięknym i dobrym usłyszawszy, słowo zatrzymują i owoc przynoszą w wytrwałości. Nikt zaś lampkę zapaliwszy (nie) przykrywa jej naczyniem lub popod łoże kładzie, ale na świeczniku kładzie, aby wchodzący widzieli światło. Nie bowiem jest ukryte, co nie widocznym stanie się, ani zakryte, co nie zostałoby poznane i na widoczne przyszłoby”. (Według Łukasza 8, 14 – 17)

„I jeśli wiedzie do obrazy cię ręka twa, odetnij ją. Lepiej jest ci kalekim wejść do życia, niż dwie ręce mając odejść do Gehenny, w ogień nieugaszony. I jeśli stopa twa wiedzie do obrazy cię, odetnij ją. Lepiej jest ci wejść do życia chromym, niż dwie stopy mając zostać rzuconym do Gehenny. I jeśli oko twe wiedzie do obrazy cię, wyrzuć je. Lepiej ci jest jednookim wejść do królestwa Boga, niż dwoje oczu mając zostać rzuconym do Gehenny, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. Każdy bowiem ogniem będzie posolony. Dobra sól; jeśli zaś sól niesłoną stanie się, czym ją przyprawicie? Miejcie w sobie sól, i zachowujcie pokój między sobą”. (Według Marka 9, 43 – 49)

„Przyszedł bowiem Jan ani jedzący ani pijący i mówią: Demona ma. Przyszedł Syn Człowieka jedzący i pijący i mówią: Oto człowiek żarłoczny i pijacy wino, poborców przyjaciel i grzeszników. I usprawiedliwiona została mądrość z czynów jej. Wtedy zaczął łajać miasta, w których stały się bardzo liczne dzieła mocy jego, że nie zmieniły myślenia: Biada ci, Korozain, biada ci, Betsaido, bo gdyby w Tyrze i Sydonie stały się dzieła mocy, (które stały się) wśród was, dawno w worze i popiele zmieniłyby myślenie. Nadto mówię wam: Tyrowi i Sydonowi znośniej będzie w dniu sądu niż wam”. (Według Mateusza 11, 18 – 22)

Strona 10 z 29
Top