SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (751)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca i zapytali Piotra i pozostałych apostołów: Cóż mamy czynić, bracia?” Dz 2, 37

„Nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego”. św. Piotr Apostoł 

”A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: Witajcie. One zbliżyły się do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon”. Mt 28, 9

„Zawsze kierujcie waszą wiarę i nadzieję ku Bogu”. św. Piotr Apostoł

”Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi”. Kol 3, 2

„Bóg przez powstanie z martwych Jezusa zrodził nas do żywej nadziei”. św. Piotr Apostoł

„Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło”. Mk 16, 1 - 2

„O śmierci myśleć z zaufaniem. Jakie to pocieszające, że Ten, który mnie sądzić będzie, mieszka we mnie”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Ps. Pomimo proroctw, jakie Jezus wypowiada o swoim zmartwychwstaniu, ci którzy Go otaczają nie łączą tego z możliwością pustego grobu. ks. Rafał Jarosiewicz

”Panie, do Ciebie się uciekam: niech nigdy nie doznam zawodu, wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej! W ręce Twoje powierzam ducha mego: Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże”. Ps 31, 2. 6

„Modlitwa - najpiękniejsza chwila, chwila miłości Boga - każda inna mniej cenna”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Ps. Kiedy zwracamy się do Pana, szczególnie z sercem pokornym, On przychodzi do nas z łaską. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem”. J 13, 14 - 15

„Praktykować we wszystkim akty miłości Boga”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Ps. Rozpoznając, co oznacza gest umywania nóg jest szansa, że będziemy naśladować Jezusa. ks. Rafał Jarosiewicz

”A gdy jedli, rzekł: Zaprawdę powiadam wam: jeden z was Mnie zdradzi. Zasmuceni tym bardzo, zaczęli pytać jeden przez drugiego: Chyba nie ja, Panie?” Mt 26, 21 - 22

„Jeśli czujesz oschłość duchową, czy przyczyną tego nie jest brak ducha umartwienia? Miłość wzrasta w próbie ofiary”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Ps. Jezus z ogromną precyzją przygotowuje uczniów na trudne chwile, które ich czekają. ks. Rafał Jarosiewicz

”Powiedział Mu Piotr: Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie”. J 13, 37

„Misjonarka to człowiek miłości, a miłość wzrasta w próbie ofiary”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Ps. Jezus nie do wszystkich tajemnic od razu dopuszcza Piotra. ks. Rafał Jarosiewicz

„Arcykapłani zatem postanowili stracić również Łazarza, gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa”. J 12, 10 - 11

„Często myśleć o śmierci. Każdy krok w życiu jest krokiem ku śmierci”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Ps. Żydzi często knuli spiski przeciw Jezusowi. Wszystkie podszyte były lękiem. ks. Rafał Jarosiewicz

„Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam”. Iz 50, 6 - 7

„Ćwiczyć się w umartwieniu”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Ps. W proroctwie Izajasza o cierpiącym słudze Jahwe możemy wyczytać to, czego nie zapisano w Ewangelii. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 8 z 38
Top