SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1287)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Twoje słowo, Panie, jest wieczne, niezmienne jak niebiosa. Twoja wierność przez pokolenia, umocniłeś ziemię, by trwała”. Ps 119, 89 - 90

„Nie ufać w człowieku, ani w stworzeniach, lecz przede wszystkim w Bogu samym”. bł. Honorat Koźmiński

Ps. Wierność Boga i moc Jego Słowa pomagają nam w zachowywaniu pokoju serca, nawet w przeciwnościach. ks. Rafał Jarosiewicz 

”Do was więc zwracam się, władcy, byście się nauczyli mądrości i nie upadli. Bo ci, co świętości święcie przestrzegają, dostąpią uświęcenia, a którzy się tego nauczyli, ci znajdą słowa obrony”. Mdr 6, 9 - 10
”Módl się tylko z ufnością, a Pan Bóg zaradzi najlepiej wszystkiemu”. bł. Honorat Koźmiński

Ps. Trwanie w bojaźni Bożej pomaga nam w odkrywaniu Jego woli. ks. Rafał Jarosiewicz 

„Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem, niech słyszą to pokorni i niech się weselą”. Ps 34, 2 - 3

„Ustają w duszy oddanej Bogu, która stała się dzieckiem, wszystkie rozumowania (...) wszystko przyjmuje z prostotą i wiarą”. bł. Honorat Koźmiński

Ps. Błogosławienie Boga to otwieranie się na Jego łaski. ks. Rafał Jarosiewicz 

”Umiłujcie sprawiedliwość, sędziowie ziemscy! Myślcie o Panu właściwie i szukajcie Go w prostocie serca! Daje się bowiem znaleźć tym, co Go nie wystawiają na próbę, objawia się takim, którym nie brak wiary w Niego”. Mdr 1, 1 - 2
”Kto nie myśli o wieczności, nie jest chrześcijaninem”. bł. Honorat Koźmiński

Ps. Ten sam Bóg, który prosi, by Go nie wystawiać na próbę, prosi również abyśmy chcieli Go prosić również w różnych sprawach. ks. Rafał Jarosiewicz

”Strzeż mnie jak źrenicy oka, ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł. A ja w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, ze snu powstając, nasycę się Twoim widokiem”. Ps 17, 8. 15
”Gdyby moje serce było wolne od rzeczy stworzonych, byłoby gorętsze dla Boga”. bł. Honorat Koźmiński

Ps. Modlitwa, w której szczerze wołamy do Boga daje szansę na głębokie spotkanie z Nim. ks. Rafał Jarosiewicz 

„Pan Zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest naszą obroną. Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana, zdumiewające dzieła, których dokonał na ziemi”. Ps 46, 8 - 9

„Osoba uboga ma wszystko u Boga”. bł. Honorat Koźmiński

Ps. Aby zobaczyć dzieła Pana jesteśmy zaproszeni do przyjścia do Niego. ks. Rafał Jarosiewicz

”Pan okazał swoje zbawienie, na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość. Wspomniał na dobroć i na wierność swoją dla domu Izraela”. Ps 98, 2 – 3 b

„Daj mi, Boże, miłość doskonałą, a wszystko się naprawi”. bł. Honorat Koźmiński

Ps. Objawianie Bożej sprawiedliwości na oczach pogan to manifestacja potęgi Stwórcy. ks. Rafał Jarosiewicz

”Bracia: Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana”. Rz 14, 7 - 8
”Kontemplacja jest to prosta uwaga duszy na rzeczy boskie”. bł. Honorat Koźmiński

Ps. W Bogu człowiek ma absolutnie wszystko. ks. Rafał Jarosiewicz

”Bracia: Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje drugiego, wypełnił Prawo”. Rz 13, 8
”Wiara cię nauczy, że jeśliś upadła nawet, nie powinnaś rozpaczać, bo Bóg i ze złego wyprowadzić może”. bł. Honorat Koźmiński

Ps. Miłość drugiego człowieka to całkowite wypełnienie Bożych nakazów. ks. Rafał Jarosiewicz 

”Panie, moje serce się nie pyszni i nie patrzą wyniośle moje oczy. Nie dbam o rzeczy wielkie ani o to, co przerasta me siły”. Ps 131, 1
”Dla naszej pychy potrzeba prawdziwych upadków, które by nam pokazały jawnie, czym jesteśmy”. bł. Honorat Koźmiński

Ps. Człowiek chodzący ze skruszonym sercem będzie miał szacunek do każdego człowieka, ze względu na miłość do Boga. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 6 z 65
Top