poniedziałek, 01 sierpień 2016 09:51

STATUT FUNDACJI „SMS Z NIEBA”

Jednolity tekst statutu

 

STATUT FUNDACJI „SMS Z NIEBA”

 

 

Postanowienia ogólne

 

§1

Leszek Trusiło zwany dalej Fundatorem, ustanowił aktem notarialnym, spisanym w dniu 11.06.2012 r. w Koszalinie, Fundację o nazwie: „SMS Z NIEBA” zwaną w dalszej części statutu Fundacją, w celu gospodarczo użytecznym, określonym w niniejszym Statucie.

Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu, nadanego jej przez Fundatora.

§2

Siedzibą Fundacji jest miasto Koszalin

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 

Cel i zasady działania fundacji

 

§3

Celem Fundacji „SMS Z NIEBA” jest:

Rozpowszechnianie Słowa Bożego

Rozpowszechnianie myśli Świętych Kościoła Katolickiego

Organizowanie spotkań katechizacyjnych.

Bezpośrednie głoszenie kerygmatu – Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, zmartwychwstałego i uwielbionego; przygotowanie ewangelizatorów do posługi ewangelizacji w różnych wspólnotach i ruchach oraz formacja wierzących do ewangelizacji.

Fundacja prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności w sferze zadań publicznych o których mowa w ustawie z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016.239) w zakresie:

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

1a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

1b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;

działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

działalności charytatywnej;

podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

5a) działalności na rzecz integracjicudzoziemców;

ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.);

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

turystyki i krajoznawstwa;

porządku i bezpieczeństwa publicznego;

obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

22a) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

ratownictwa i ochrony ludności;

pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

promocji i organizacji wolontariatu;

pomocy Polonii i Polakom za granicą;

działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

29a) działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203);

promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

32a)rewitalizacji;

działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016.239).

Działalność pożytku publicznego o której mowa w ust. 2 pkt. 1-33 może być prowadzona jako odpłatna oraz nieodpłatna działalność pożytku publicznego.

 

§4

 

Fundacja „SMS Z NIEBA” realizuje cele statutowe poprzez:

Wysyłanie poprzez nowoczesne środki przekazu multimedialnego fragmentów Pisma Świętego

Organizowanie koncertów, sympozjów, konferencji, warsztatów, szkoleń, kursów i rekolekcji

Promowanie różnych inicjatyw o charakterze chrześcijańskim

Organizowanie konkursów

Prowadzenie wsparcia osób fizycznych i przedsiębiorstw w zakresie budowania wartości

Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja „SMS Z NIEBA” współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych.

Fundacja „SMS Z NIEBA” realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających inne organizacje pozarządowe, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celem Fundacji „SMS Z NIEBA.”

Fundacja „SMS Z NIEBA” może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Wartość środków majątkowych Fundacji „SMS Z NIEBA” przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż tysiąc złotych.

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji "SMS Z NIEBA” jest:

(47.99.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (Przeważająca)

(47.19.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

(73.11.Z) Działalność agencji reklamowych

(77.33.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

(77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń

oraz dóbr materialnych, gdzie indziejniesklasyfikowana

(18.20.Z) Reprodukcja zapisanych nośników informacji

(18.12.Z) Pozostałe drukowanie

(18.14.Z) Introligatorstwo i podobne usługi

(85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

 

Majątek Fundacji „SMS Z NIEBA”

§5

 

Majątkiem Fundacji „SMS Z NIEBA” są środki finansowe, ruchomości i nieruchomości oraz inne aktywa nabyte przez Fundację.

Fundusz założycielski, w jaki Fundację „SMS Z NIEBA” wyposażył Fundator, wynosi 2000 złotych (dwa tysiące złotych).

§6

 

Majątek Fundacji „SMS Z NIEBA”, który służy realizacji celów Fundacji, pochodzi z:

a/ funduszu założycielskiego i darowiznFundatora;

b/ darowizn, spadków krajowych i zagranicznych;

c/ dochodów z ruchomości, nieruchomości oraz innych praw majątkowych;

d/ dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych;

e/ innej działalności prowadzonej przez Fundację „SMS Z NIEBA”;

f) działalności gospodarczej Fundacji

Darczyńca, przekazując Fundacji „SMS Z NIEBA” środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji „SMS Z NIEBA”. Zarząd Fundacji „SMS Z NIEBA” może nie przyjąć tego warunku, w takim wypadku Fundacja „SMS Z NIEBA” zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja „SMS Z NIEBA” może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

Majątek Fundacji „SMS Z NIEBA” pochodzący z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów może być użyty na realizację celów Fundacji „SMS Z NIEBA” tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

W przypadku powołania Fundacji „SMS Z NIEBA” do dziedziczenia, jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Fundacja „SMS Z NIEBA” nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego.

 

§7

 

Fundacja „SMS Z NIEBA” nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

Władze Fundacji „SMS Z NIEBA”

§8

Władzami Fundacji „SMS Z NIEBA” są:

a/ Zarząd Fundacji „SMS Z NIEBA”;

b/ Rada Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA”.

 

 

§9

 

Zarząd Fundacji „SMS Z NIEBA” składa się z jednego, dwóch lub trzech członków – w zależności od woli Rady Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA” - powoływanych przez Radę Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA” na trzyletnią kadencję.

Funkcję członka Zarządu Fundacji „SMS Z NIEBA” można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

W razie powołania dwuosobowego lub trzyosobowego Zarządu Fundacji „SMS Z NIEBA”, Rada Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA”, powołuje Prezesa Zarządu Fundacji „SMS Z NIEBA”, spośród osób powołanych do pełnienia funkcji członka zarządu. W razie powołania zarządu jednoosobowego, jedyny członek zarządu, pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji „SMS Z NIEBA.”

Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu Fundacji „SMS Z NIEBA” określa Regulamin uchwalony przez Radę Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA.”

 

Członkami Zarządu Fundacji „SMS Z NIEBA” nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§10

 

Zarząd Fundacji „SMS Z NIEBA” kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz, w sądzie i poza sądem.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji „SMS Z NIEBA” składa jeden członek Zarządu Fundacji „SMS Z NIEBA”, także w przypadku zarządu wieloosobowego.

 

§11

 

Do zadań Zarządu Fundacji „SMS Z NIEBA” należy w szczególności:

a/ uchwalanie rocznych planów finansowych, programówdziałań;

b/ podejmowanie czynności i decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów;

c/ podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, stowarzyszeń i innych osób prawnych i organizacji oraz o ich tworzeniu;

d/ sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji „SMS Z NIEBA”, z uwzględnieniem zasady gospodarności i legalności;

e/ przyjmowanie zapisów, spadków i darowizn;

f/ występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji , „SMS Z NIEBA”, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji „SMS Z NIEBA”;

g/ tworzenie jednostek organizacyjnych Fundacji „SMS Z NIEBA” i ustanawianie ich dyrektorów.

Zarząd Fundacji „SMS Z NIEBA” podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji „SMS Z NIEBA.”

Zarząd Fundacji „SMS Z NIEBA” może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji „SMS Z NIEBA.”

Zarząd Fundacji „SMS Z NIEBA” co roku, do ostatniego dnia lutego roku następnego, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji „SMS Z NIEBA” Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji „SMS Z NIEBA.”

Do oceny podejmowanych przez Fundację „SMS Z NIEBA” przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich ekspertyz lub opracowań.

 

§12

 

Członkowie Zarządu Fundacji „SMS Z NIEBA” wykonują swoje czynności społecznie, bądź na podstawie umowy, określającej w szczególności warunki wynagrodzenia. Umowę z członkami Zarządu Fundacji „SMS Z NIEBA” zawiera w imieniu Fundacji „SMS Z NIEBA”, wskazany przez Radę Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA” jej członek.

Obsługa administracyjna Zarządu Fundacji „SMS Z NIEBA" i Rady Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA”, należy do Biura Fundacji „SMS Z NIEBA” . Biuro Fundacji „SMS Z NIEBA" podporządkowane jest Prezesowi Zarządu Fundacji „SMS Z NIEBA".

 

§13

 

Rada Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA” jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym.

Rada Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA” składa się z trzech do pięciu członków.

W skład Rady Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA” z mocy statutu wchodzi Fundator. Fundator może zrzec się członkostwa w Radzie Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA".

Zrzeczenie nie wyłącza powołania Fundatora do Rady Kuratorów Fundacji, „SMS Z NIEBA” na mocy postanowień punktu kolejnego.

Członków Rady Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA” powołuje i odwołuje Fundator. Fundator może powierzyć powoływanie lub odwoływanie członków Rady Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA” innej lub innym osobom.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA” i przez to pozbawienie go członkostwa, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA” Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA”.

Członkostwo w Radzie Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA” ustaje w przypadku odwołania, pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci.

Nie można łączyć członkostwa w Radzie Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA” z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji „SMS Z NIEBA”.

W razie powołania członka Rady Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA”, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji „SMS Z NIEBA”, członkostwo takiej osoby w Radzie Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA” ulega zawieszeniu, na czas pełnienia funkcji.

Rada Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA” wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

Członkowie Rady Kuratorów Fundacji:

nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

§14

 

Rada Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA” zbiera się, co najmniej raz na pół roku.

Radę Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA” zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu Fundacji „SMS Z NIEBA” lub Fundatora.

Rada Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA” podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów, a w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Uchwały, przedmiotem których jest zmiana Statutu Fundacji „SMS Z NIEBA”, połączenie z inną Fundacją i likwidacja Fundacji „SMS Z NIEBA” podejmowane są jednogłośnie, przy obecności wszystkich członków Rady Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA".

 

§15

 

Do zadań Rady Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA” należy:

a/ powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu Fundacji „SMS Z NIEBA”;

b/ podejmowanie decyzji wskazanie członka Rady Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA” do zawarcia umów z członkami Zarządu Fundacji „SMS Z NIEBA” i ustalanie ich wynagrodzenia;

c/ ocena pracy Zarządu Fundacji „SMS Z NIEBA”, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu Fundacji „SMS Z NIEBA” absolutorium;

d/ kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji „SMS Z NIEBA”;

e/ wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji „SMS Z NIEBA”;

f/ nadzór nad działalnością Fundacji „SMS Z NIEBA”;

g/ podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji „SMS Z NIEBA”;

h/ podejmowanie uchwał w przedmiocie zmian w Statucie Fundacji „SMS Z NIEBA”;

i/ podejmowanie uchwały w przedmiocie połączenia z inna Fundacją;

j/ podejmowanie uchwały w przedmiocie likwidacji Fundacji „SMS Z NIEBA”;

Rada Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA” w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

a/ żądania od Zarządu Fundacji „SMS Z NIEBA” przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji „SMS ZNIEBA.”

b/ dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji „SMS Z NIEBA”.

Czynności kontrolne Rada Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA”, podejmuje przez wskazanego przez siebie członka lub - działających łącznie - członków Rady Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA.”

 

Postanowienia końcowe

§16

 

Fundacji „SMS Z NIEBA” może się połączyć z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji „SMS Z NIEBA.”

W uchwale w przedmiocie połączenia z inną Fundacją, Rada Kuratorów Fundacji „SMS Z NIEBA” określa harmonogram połączenia, wskazując sposób przeniesienia własności majątku Fundacji „SMS Z NIEBA” na inna Fundację.

Prowadzona przez Fundację „SMS Z NIEBA” nieodpłatna działalność pożytku pu- blicznego, odpłatna działalność pożytku publicznego oraz działalność gospodarcza wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. Wyodrębnienie rachunkowe polega na całościowym ujęciu obu typów działalności, jak również dodatkowo osobno każdej z jej części.

 

§17

Fundacji ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

Likwidatora Fundacji powołuje i odwołuje Rada Kuratorów Fundacji.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Kuratorów Fundacji na rzecz działających w RP fundacji.

Więcej w tej kategorii: « Misja Zarząd »

Top