Trochę więcej o Bogu (1338)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że Eucharystia jest także ofiarą uwielbienia, przez którą Kościół głosi chwałę Boga w imieniu całego stworzenia? Zob. KKK 1361
Czy wiesz, że w Ofierze eucharystycznej całe stworzenie umiłowane przez Boga zostaje przedstawione Ojcu przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa? Zob. KKK 1359
Czy wiesz, że Eucharystia, sakrament naszego zbawienia dokonanego przez Chrystusa na krzyżu, jest także ofiarą uwielbienia i dziękczynienia za dzieło stworzenia? Zob. KKK 1359
Czy wiesz, że Eucharystię powinniśmy pojmować jako dziękczynienie i uwielbienie Ojca; jako pamiątkę ofiary Chrystusa i Jego Ciała oraz, jako obecność Chrystusa mocą Jego słowa i Jego Ducha? Zob. KKK 1358
Czy wiesz, że w czasie Komunii świętej, poprzedzonej Modlitwą Pańską i łamaniem chleba, wierni otrzymują chleb z nieba i kielich zbawienia, Ciało i Krew Chrystusa, który wydał samego siebie za życie świata? Zob. KKK 1355
Czy wiesz, że w modlitwie wstawienniczej Kościół daje wyraz temu, że Eucharystia jest celebrowana w jedności z całym Kościołem w niebie i na ziemi, z żywymi i zmarłymi, a także w jedności z pasterzami Kościoła, czyli papieżem, biskupem diecezji, jej prezbiterium i diakonami oraz ze wszystkimi biskupami całego świata wraz z ich Kościołami? Zob. KKK 1354
Czy wiesz, że w anamnezie Kościół wspomina mękę, zmartwychwstanie i chwalebne ponowne przyjście Jezusa Chrystusa, przedstawia Ojcu ofiarę Jego Syna, który nas z Nim pojednał? Zob. KKK 1354
Czy wiesz, że w opisie ustanowienia Eucharystii moc słów i działania Chrystusa oraz moc Ducha Świętego sprawia, że pod postaciami chleba i wina uobecnia się sakramentalnie Ciało i Krew Chrystusa, Jego ofiara złożona na krzyżu raz na zawsze? Zob. KKK 1353
Czy wiesz, że w epiklezie Kościół prosi Ojca, aby zesłał Ducha swego na chleb i wino, aby Jego mocą stały się Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa i aby ci, którzy uczestniczą w Eucharystii, byli jednym ciałem i jedną duszą? Zob. KKK 1353
Czy wiesz, że w prefacji Kościół składa dziękczynienie Ojcu przez Chrystusa, w Duchu Świętym, za wszystkie Jego dzieła: stworzenie, odkupienie i uświęcenie? Zob. KKK 1352
Strona 7 z 67

Top