SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1842)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy i utwórzcie sobie nowe serca i nowego ducha”. Ez 18, 31
”Oddajmy siebie w całości nie jako równowartość, ale po prostu dlatego, że nie mamy nic więcej”. św. Augustyn                                                                                                                              

Ps. Odrzucenie grzechów to pierwszy sposób na wejście w głęboką relację z Bogiem. ks. Rafał Jarosiewicz

”Tak mówi Pan: Gdy nadejdzie czas mej łaski, wysłucham cię, w dniu zbawienia przyjdę ci z pomocą”. Iz 49, 8
”Ten, który cię stworzył wie również, co ma z tobą zrobić”. św. Augustyn                                            

Ps. To do Boga należy czas. On przychodzi z łaską wtedy, kiedy chce. ks. Rafał Jarosiewicz

”Pan Zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest naszą obroną. Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana”. Ps 46, 8 - 9
”O tyle stajesz się z dnia na dzień piękniejszy, o ile wzrasta w tobie miłość”. św. Augustyn

Ps. Aktywność jaką podejmujemy ze względu na Jezusa daje nam szansę zobaczenia Jego dzieł. ks. Rafał Jarosiewicz

”To mówi Pan: Oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię; nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów ani na myśl one nie przyjdą”. Iz 65, 17
”Bóg jest bliżej nas, niż my siebie samych”. św. Augustyn                                                                       

Ps. Bóg pragnie, abyśmy jasno widzieli cel i sens naszego życia. ks. Rafał Jarosiewicz

”Pan rzekł do Samuela: nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce”. 1 Sm 16, 1 a. 7 b
”Bóg jest najlepiej znany w tym, że Go nie znamy”. św. Augustyn                                                          

Ps. Ucząc się od Pana Boga patrzeć na serce mamy szansę uczyć się nie oceniania innych. ks. Rafał Jarosiewicz

”Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Łk 1, 37
”Szczęśliwy jest człowiek, który posiada to, czego chce, a nie chce nic złego”. św. Augustyn

Ps. Bóg jest gotowy zmierzyć się z tym, co dla człowieka niemożliwe. ks. Rafał Jarosiewicz

”To mówi Pan: Wróć, Izraelu, do Pana Boga twojego, upadłeś bowiem przez własną twą winę! Zabierzcie ze sobą słowa i nawróćcie się do Pana”. Oz 14, 2
”Początkiem dobrych czynów jest wyznanie złych”. św. Augustyn                                                            

Ps. Nawrócenie to codzienna decyzja woli. ks. Rafał Jarosiewicz       

”Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza”. Łk 11, 23
”Pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie ale ufaj tak, jakby wszystko zależało od Boga”. św. Augustyn                                                                                                                                             

Ps. Trwanie w jedności z Jezusem to najlepszy sposób na oddawanie Mu chwały. ks. Rafał Jarosiewicz            

”Mojżesz przemówił do ludu: A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi”. Pwt 4, 1
”Jeśli chcesz być wielki, zaczynaj od rzeczy małych”. św. Augustyn                                                       

Ps. Im bardziej wsłuchujemy się w Słowo Boże, tym lepiej jesteśmy w stanie wypełniać Jego wolę. ks. Rafał Jarosiewicz           

”Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami”. Ps 25, 4
”Człowiek, tak jak nie może sam siebie stworzyć, tak nie może sam siebie uszczęśliwić”. św. Augustyn                                                                                                                                                          

Ps. Modlitwa którą kierujemy do Boga jest znakiem zaufania do Niego. ks. Rafał Jarosiewicz

Top