SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (1287)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” Mk 1, 14 - 15
”Są dwie rzeczy, które powinny  naprowadzić nas na pokorę: ubóstwo naszego istnienia oraz szybko uciekające życie”. św. Antoni z Padwy
Ps. Oprócz głoszenia Ewangelii przez Jezusa dokonują się liczne uzdrowienia. Jest to tak samo ważny aspekt misji Jezusa, którą zleca On swoim uczniom. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus mu odpowiedział: Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy Mu ustąpił”. Mt 3, 15
”Ze względu na Boga w tym, co dobre, miłujesz siebie. I tak samo powinieneś czynić w stosunku do twojego bliźniego”. św. Antoni z Padwy
Ps. Jezus ludzi napełnionych duchem Bożym prosi o różne rzeczy, które oni zrobiliby inaczej, a oni ze względu na Niego są w stanie zmienić swoje plany. ks. Rafał Jarosiewicz

”Chwal, Jeruzalem, Pana, wysławiaj twego Boga, Syjonie! Umacnia bowiem zawory bram twoich i błogosławi synom twoim w tobie”. Ps 147, 12 - 13
”Kto chce mieć w sobie Boga i znaleźć pewną drogę wewnętrznego zjednoczenia się z Nim, powinien trwać w Jego rodzinie (w Kościele)”. św. Antoni z Padwy
Ps. Zaproszenie do wychwalania Boga jest nieustannie obecne w Biblii i ukazuje, iż Bóg dał je człowiekowi, aby ten miał inną perspektywę widzenia. ks. Rafał Jarosiewicz

”Najmilsi: My miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował. Jeśliby ktoś mówił: Miłuję Boga, a brata swego nienawidził, jest kłamcą”. 1 J 4, 19 – 20 a
”Od bliźniego jest życie lub śmierć. Bo jeżeli pozyskaliśmy brata, Boga pozyskaliśmy; ale jeżeli zgorszyliśmy brata, zgrzeszyliśmy przeciw Chrystusowi”. św. Antoni z Padwy
Ps. Weryfikacją miłości do Boga jest miłość do człowieka, nawet najtrudniejszego. ks. Rafał Jarosiewicz

”Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała”. 1 J 4, 11 - 12
”Powściągnij język, aby w słowach nie wybuchnął (gniew), a gdy to się stało, strzeż się, aby się czynem nie objawił”. św. Antoni z Padwy
Ps. Miłość człowieka do człowieka pomaga rozpoznać, jak bardzo Bóg kocha każdego osobiście i pragnie jego szczęścia. ks. Rafał Jarosiewicz

”Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością”. 1 J 4, 7 - 8
”Nie dopuszczaj gniewu do serca twego, a gdy już tam jest, broń mu wstępu na oblicze”. św. Antoni z Padwy
Ps. Miłość jest znakiem rozpoznawalnym narodzenia się człowieka z Boga. ks. Rafał Jarosiewicz

”Najmilsi: O co prosić będziemy, otrzymamy od Boga, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba”. 1 J 3, 22
”Kto nie pragnie rzeczy wiecznych, kocha rzeczy ziemskie”. św. Antoni z Padwy 

Ps. Zachowywanie Jego przykazań i spełnianie woli Boga otwiera nas na szczególną przychylność Boga. ks. Rafał Jarosiewicz

”Powstań! Świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą”. Iz 60, 1 - 2
”Gromienie diabła jest rzeczą ludzi wielkich, tych, co mają moc. My, słabi, możemy tylko uciekać się do Imienia Jezus”. św. Antoni z Padwy

Ps. Światłem, które oświeca każdego człowieka jest sam Jezus. To Światło zmienia całkowicie perspektywę patrzenia na wszystko. ks. Rafał Jarosiewicz

”Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa; On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie”. Ef 1, 3
”Naśladujmy zatem Chrystusa z radością niosąc Jego krzyż, bo On sam zaprasza nas do naśladowania”. św. Antoni z Padwy

Ps. W Chrystusie jesteśmy napełnieni i zasiadamy na wyżynach niebieskich, niestety często nie odkrywamy swojej godności w Nim. ks. Rafał Jarosiewicz

”Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła”. 1 J 3, 8
”Niech zatem naśladując Go, Jego uczniowie i wszyscy chrześcijanie biegną za zapachem Chrystusa”. św. Antoni z Padwy

Ps. Przeciwieństwem do grzechu jest nowe życie. Ci, którzy prawdziwie się narodzili z Boga nie grzeszą. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 3 z 65
Top