SMS Z NIEBA z Biblii interlinearnej (580)

SMS z Nieba z Biblii interlinearnej – 7:30

 Fragment Słowa Bożego (z czytań z danego dnia) z Biblii interlinearnej.

 np. „Dla tego mówię wam, że zabrane zostanie od was królestwo Boga i dane zostanie narodowi czyniącemu owoce jego”. (Według Mateusza 21, 43)

„Kto jest kłamcą, jeśli nie wypierający się: Jezus nie jest Pomazańcem? Ten jest przeciwnik Pomazańca, wypierający się Ojca i Syna”. (Jana I 2, 22)

„I wszyscy usłyszawszy zdziwili się z powodu (słów) powiedzianych przez pasterzy do nich. Zaś Mariam wszystkie zachowywała rzeczy te, składając w sercu jej”. (Według Łukasza 2, 18 – 19)

„Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono (to) było na początku u Boga”. (Według Jana 1, 1 – 2)

„I pokój Pomazańca niech sądzi w sercach waszych, ku któremu i powołani zostaliście w jednym ciele; i wdzięczni stawajcie się. Słowo Pomazańca niech zamieszkuje w was bogato, w całej mądrości nauczając i kładąc do rozumu sobie samym śpiewami, hymnami, pieśniami duchowymi we wdzięczności nucąc w sercach waszych Bogu”. (Do Kolosan 3, 15 – 16)

„światło ku objawieniu (dla) narodów i chwałę ludu twego Izraela”. (Według Łukasza 2, 32)

„I powiedział im zwiastun: Nie bójcie się, oto bowiem ogłaszam wam radość wielką, która będzie całemu ludowi, że urodził się wam dzisiaj wybawca, którym jest Pomazaniec Pan w mieście Dawida”. (Według Łukasza 2, 10 – 11)

„I Zachariasz, ojciec jego, napełniony został Duchem Świętym i prorokował mówiąc: Błogosławiony Pan Bóg Izraela, bo wejrzał i uczynił wykup ludowi jego”. (Według Łukasza 1, 67 – 68)

„Powiedziała zaś Mariam: Oto służka Pana. Oby się stało mi według słowa twego. I odszedł od niej zwiastun”. (Według Łukasza 1, 38)

„Zbudziwszy się zaś Józef ze snu, uczynił jak nakazał mu zwiastun Pana i przyjął żonę jego”. (Według Mateusza 1, 24)

„Księga narodzenia Jezusa Pomazańca syna Dawida syna Abrahama. Abraham zrodził Izaaka, Izaak zaś zrodził Jakuba…” (Według Mateusza 1, 1 – 2 a)

Strona 8 z 29
Top