Surowe Słowo - czyli fragmenty Pisma Św. interlinearnego (1058)

„Surowe” Słowo, czyli fragment Pisma Świętego interlinearnego – godz. 15:00

Zaznaczając w swojej aplikacji ten dział, codziennie o godz. 15:00, otrzymasz fragment Słowa Bożego w oryginalnym - surowym tłumaczeniu z języka greckiego.

np. „Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono (to) było na początku u Boga. Wszystko przez nie stało się i bez niego (nie) stało się ani jedno. Które stało się w nim, życie(m) było, i życie było światłem ludzi. I światło w ciemności ukazuje się i ciemność go nie opanowała”. (Według Jana 1, 1 – 5)

„I Jezus posuwał się [w] mądrości, i dojrzałości, i łasce u Boga i ludzi. W roku zaś piętnastym władania Tyberiusza Cezara, (za) będącego namiestnikiem Poncjusza Piłata Judei, i tetrarchą będącego Galilei Heroda, Filipa zaś, brata jego, tetrarchą będącego Iturei i Trachonitis krainy, i Lizaniasza Abileny tetrarchą będącego, za arcykapłana Annasza i Kajfasza, stało się słowo Boga do Jana, Zachariasza syna na pustkowiu”. (Według Łukasza 2, 52 – 3, 2)

 „I innymi są (ci) w ciernie posiani: Ci są, którzy słowo (usłyszeli), i troski wieku, i złuda bogactwa, i (te) co do pozostałych pożądania wchodząc zaduszają słowo, i bezowocne staje się. A tamci są (ci) na ziemię dobrą posiani: ci słuchają słowa i przyjmują i owoc przynoszą: jedno trzydzieści, i jedno sześćdziesiąt, i jedno sto”. (Według Marka 4, 18 – 20)

„Jeśli więc przyniósłbyś dar twój na ołtarz i tam przypomniałbyś sobie, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar twój przed ołtarzem i odejdź najpierw pogódź się z bratem twym, i wtedy przyszedłszy przynoś dar twój. Stań się życzliwy przeciwnikowi twemu szybko, (dopóki) jesteś z nim w drodze, aby nie cię wydał przeciwnik sędziemu i sędzia pachołkowi, i do strażnicy rzucony będziesz”. (Według Mateusza 5, 23 – 25)

„Bowiem uczniowie jego odeszli do miasta, aby pokarmy kupili. Mówi więc mu kobieta Samarytanka: Jak ty, Judejczykiem będący, u mnie pić prosisz, kobiety Samarytanką będącej? (Nie bowiem przestają Judejczycy (z) Samarytanami.) Odpowiedział Jezus i rzekł jej: Jeśli znałabyś dar Boga i kto jest mówiący ci: Daj mi pić, ty prosiłabyś go i dałby ci wodę żyjącą”. (Według Jana 4, 8 – 10)

„I zobaczywszy go zdumieli się, i rzekła do niego matka jego: Dziecko, czemu uczyniłeś nam tak? Oto ojciec twój i ja bolejąc szukaliśmy cię. I rzekł do nich: Cóż, że szukaliście mnie? Nie wiedzieliście, że w tych Ojca mego trzeba być mi? I oni nie zrozumieli słowa, które powiedział im. I zeszedł z nimi i przyszedł do Nazaretu i był podporządkowany im. I matka jego strzegła wszystkie te rzeczy w sercu jej”. (Według Łukasza 2, 48 – 51)

„I mówi im: Nie znacie przykładu tego, i jak wszystkie przykłady poznacie? Siewca słowo sieje. Tymi zaś są (ci) obok drogi, gdzie jest siane słowo: i kiedy usłyszą, zaraz przychodzi Szatan i zabiera słowo zasiane w nich. A tymi są ci na skaliste siani: ci kiedy usłyszą słowa zaraz z radością biorą je. I nie mają korzenia w sobie, ale niestali są. Potem, (jeśli stałby się) ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz potykają się”. (Według Marka 4, 13 – 17)

„Usłyszeliście, że zostało powiedziane dawnym: Nie będziesz zabijał; który zaś zabiłby, podległy będzie sądowi. Ja zaś mówię wam, że każdy gniewający się (na) brata jego podległy będzie sądowi. Który zaś powiedziałby bratu jego: Raka, podległy będzie sanhedrynowi, który zaś powiedziałby: Głupcze, podległy będzie w Gehennę ognia”.  (Według Mateusza 5, 21 – 22)

„Trzeba było zaś mu przechodzić przez Samarię. Przychodzi więc do miasta Samarii zwanego Sychar, blisko terenu, który dał Jakub Józefowi, synowi jego. Było zaś tam źródło Jakuba. A więc Jezus strudzony od wędrowania siedział tak przy źródle. Godzina była jakoś szósta. Przychodzi kobieta z Samarii zaczerpnąć wodę. Mówi jej Jezus: Daj mi pić”. (Według Jana 4, 4 – 7)

„Uważając zaś, (że) on (był) w gromadzie, przeszli dnia drogę i poszukiwali go wśród krewnych i znajomych. I nie znalazłszy wrócili do Jeruzalem poszukując go. I stało się po dniach trzech znaleźli go w świątyni siedzącego w środku nauczycieli i słuchającego ich i pytającego ich. Zdumiewali się zaś wszyscy słuchający go ze zrozumienia i odpowiedzi jego”. (Według Łukasza 2, 44 – 47)

„I kiedy został się (samotnie), pytali go (ci) wokół niego z dwunastoma (o) przykłady. I mówił im: Wam tajemnica jest dana królestwa Boga. Tamtym zaś zewnątrz w przykładach wszystko staje się, aby patrząc patrzyli i nie ujrzeli, i słuchając słyszeli i nie rozumieli, coby nie zawrócili i (nie) zostało odpuszczone im”. (Według Marka 4, 10 – 12)

Top