Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2320)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 6, 51 - 58) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O czym mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”)

2. Co rzekł Jezus? („Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 5, 17 - 19) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Po co przyszedł Jezus? („nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić”)

2. Kto będzie najmniejszy w królestwie niebieskim? („ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi”)

3. Kto będzie wielki w królestwie niebieskim? („kto je wypełnia i uczy wypełniać”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 5, 13 - 16) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kim są uczniowie Jezusa? („Wy jesteście solą ziemi… Wy jesteście światłem świata”)

2. Dlaczego zapalonego światła nie stawia się pod korcem, tylko na świeczniku? („aby świeciło wszystkim, którzy są w domu”)

3. Do czego zachęca Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 5, 1 - 12) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Do kogo należy królestwo niebieskie? („błogosławieni ubodzy w duchu”)

2. Kto zostanie pocieszony? („błogosławieni, którzy się smucą”)

3. Kto zostanie nasycony? („błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości”)

4. Któży będą oglądali Boga? („błogosławieni czystego serca”)

5. Do kogo należy królestwo niebieskie? („błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 3, 16 - 18) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O czym czytamy w dzisiejszej Ewangelii? („Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”)

2. Po co Bóg posłał swego Syna na świat? („po tom by świat został przez Niego zbawiony”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 12, 38 - 44) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Przed kim przestrzega Jezus? („Strzeżcie się uczonych w Piśmie”)

2. Ile do skarbony wrzuciła uboga wdowa? („dwa pieniążki, czyli jeden grosz”)

3. Co rzekł Jezus uczniom? („Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 12, 35 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co zapytał Jezus, nauczając w świątyni? („Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida?)

2. O czym jeszcze powiedział Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Wszak sam Dawid mówi w Duchu Świętym: Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod stopy Twoje”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 26, 36 - 42) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co rzekł Jezus uczniom? („Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił”)

2. Co rzekł Jezus Piotrowi i dwóm synom Zebedeusza? („Smutna jest dusza moja aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!”)

3. Jakimi słowami modlił się Jezus? („Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty”)

4. Do czego zachęca Jezus? („Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 12, 18 - 27) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co twierdzili saduceusze? („że nie ma zmartwychwstania”)

2. Co będzie po powstaniu z martwych? („gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 12, 13 - 17) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co spytali Jezusa faryzeusze i zwolennicy Heroda? („Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić czy nie płacić?”)

2. Co odrzekł im Jezus? („Czemu Mnie wystawiacie na próbę? (…) Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga”)

Top