Kurs Biblijny: Bóg radzi (783)

Kurs Biblijny: Bóg radzi – godz. 12:00

„Bóg radzi” – ten dział daje podpowiedzi (wybierane z Pisma Świętego) na codzienne pytania i problemy.

np. Jak wzrastać w Bogu? Kol 2, 6 "Jak więc przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności".

Wolność od lęku znakiem doskonałej miłości

1 J 4, 18 „W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości”.

Trwanie w miłości gwarantem trwania w Bogu

1 J 4, 16 „Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim”.

Uznanie Jezusa, jako Boga jest pierwszym etapem budowania z Nim relacji

1 J 4, 15 „Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu”.

Autentyczne świadectwo wiary opiera się na doświadczeniu Boga

1 J 4, 13 – 14 „Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha. My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata”.

Miarą naszej miłości do Boga jest miłość wzajemna

1 J 4, 12 „Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała”.

Zachęta do miłości skierowana przez apostoła, jako odpowiedź na miłość Pana Boga do nas

1 J 4, 11 „Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować”.

Bóg wychodzi pierwszy z inicjatywą miłości

1 J 4, 10 „W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy”.

Miłość Boga została objawiona

1 J 4, 9 „W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu”.

Brak miłości do innych jest nieznajomością Boga

1 J 4, 8 „Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością”.

Jednym z kryteriów znajomości Boga jest miłość, jako naczelna zasada

1 J 4, 7 „Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga”.

Top