Trochę więcej o Bogu (416)

Trochę więcej o Bogu – godz. 17:00

 Każdego dnia, poprzez różne media, bombarduje nas tysiące informacji ze świata, natomiast ciągle tak mało przenika do naszego życia wiadomości o Panu Bogu. Przez ten dział, czerpiąc z Katechizmu Kościoła Katolickiego,  dowiesz się o Nim „czegoś więcej”.

np. Czy wiesz, że Bóg w samym sobie jest szczęśliwy? Zob. KKK 1

Czy wiesz, że Ewangelie są sercem całego Pisma świętego, ponieważ stanowią główne świadectwo o życiu i nauczaniu Wcielonego Słowa, naszego Zbawiciela? Zob. KKK 125

Czy wiesz, że centralnym przedmiotem pism Nowego Testamentu jest Jezus Chrystus, wcielony Syn Boży, Jego czyny, nauczanie, męka i uwielbienie, jak również początki Jego Kościoła pod działaniem Ducha Świętego? Zob. KKK 124

Czy wiesz, że pisma Nowego Testamentu przekazują nam ostateczną prawdę Objawienia Bożego? Zob. KKK 124

Czy wiesz, że słowo Boga, które jest mocą Bożą dla zbawienia każdego, kto wierzy, najpełniej ujawnia siebie i swoją potęgę w pismach Nowego Testamentu? Zob. KKK 124

Czy wiesz, że Kościół zawsze zdecydowanie przeciwstawiał się idei odrzucenia Starego Testamentu pod pretekstem, że Nowy Testament doprowadził do jego przedawnienia? Zob. KKK 123

Czy wiesz, że Stary Testament jest nieodłączną częścią Pisma świętego, a jego księgi są natchnione przez Boga i zachowują trwałą wartość, ponieważ Stare Przymierze nigdy nie zostało odwołane? Zob. KKK 121

Czy wiesz, że pełna lista pism zaliczonych do zbioru ksiąg świętych została nazwana kanonem Pisma świętego, który składa się z 46 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu? Zob. KKK 120

Czy wiesz, że Tradycja apostolska pozwoliła Kościołowi rozpoznać, jakie pisma powinny być zaliczone do zbioru ksiąg świętych? Zob. KKK 120

Czy wiesz, że wszystko to, co dotyczy wyjaśniania Pisma, podlega ostatecznie osadowi Kościoła, który od Boga otrzymał nakaz i posługę strzeżenia i objaśniania Bożego słowa? Zob. KKK 119

Czy wiesz, że zadaniem egzegetów jest praca na rzecz pełniejszego rozumienia i objaśniania Pisma świętego, tak aby sąd Kościoła przygotowany niejako przez studium stawał się bardziej dojrzały? Zob. KKK 119

Top