SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (538)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Najmilsi: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego”. 1 J 3, 1

„Córko moja, bądź zawsze dzieckiem wobec zastępców moich...”. św. s. Faustyna Kowalska

Ps. Rozpoznanie Boga i Jego miłości daje możliwość poznania Jego uczniów. ks. Rafał Jarosiewicz

„Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych”. Rz 8, 19

„Jedynie ten, co nie tylko od świata, ale i od samego siebie się uwolnił, może uważać, że zasługuje na miano zakonnika”. św. Ignacy z Loyoli

Ps. Tęsknota za nieskończonością i szczęściem bez końca wpisana jest w życie każdego człowieka. ks. Rafał Jarosiewicz

„Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi”. Rz 8, 16

„Są różne drogi do doskonałości, bo różne i liczne są dary Ducha Świętego”. św. Ignacy z Loyoli

Ps. Odkrywanie dziecięctwa Bożego, to odkrywanie także, że Duch Święty wspiera naszego ducha. ks. Rafał Jarosiewicz

"Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy”. J 14, 23
”Niech wszyscy usiłują mieć dobre intencje. To znaczy: niech szukają Boga, a wyzbywają się miłości do tego, co ziemskie”. św. Ignacy z Loyoli

Ps. Zachowywanie nauki Jezusa wiąże się z obietnicą przyjścia do nas Boga. ks. Rafał Jarosiewicz

”W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga”. Łk 6, 12
”Starajcie się podtrzymywać w sobie święty i roztropny zapał tak w nauce, jak i w zdobywaniu cnót”. św. Ignacy z Loyoli

Ps. Wychodzenie na całą noc na modlitwę to naśladowanie samego Jezusa. ks. Rafał Jarosiewicz

„Bracia: Jestem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro; bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać — nie”. Rz 7, 18
”O ileż żarliwiej należy się wysilać, aby ujarzmić ducha niż aby ujarzmić ciało”. św. Ignacy z Loyoli

Ps. Musimy się modlić, aby mieć łaskę nie tylko chęci czynienia dobra, ale także, by to dobro faktycznie się dokonało. ks. Rafał Jarosiewicz

”Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników”. Ps 1, 1
”Jest bardzo wartościowe przeszkodzić nawet tylko jednemu grzechowi, choćby za cenę wszystkich trudów i trosk tego życia”. św. Ignacy z Loyoli

Ps. Nieprzyjmowanie rad występnych wcale nie oznacza niepodejmowania prób ewangelizowania ich. ks. Rafał Jarosiewicz

„Bracia: Niech grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, poddając was swoim pożądliwościom”. Rz 6, 12

„Szatan, mając zaatakować człowieka, bada najpierw, jaka jest jego słaba strona i w czym jest najbardziej opieszały. I właśnie w tym miejscu będzie atakować”. św. Ignacy z Loyoli

Ps. Kiedy jesteśmy poddani naszym pożądliwościom, łatwo zobaczyć, że króluje w nas grzech, a nie Bóg. ks. Rafał Jarosiewicz

„Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym”. Łk 21, 36
”Trzeba jednej skłonności przeciwstawiać inną skłonność, nawykowi inny nawyk, podobnie jak jeden klin wybija się innym klinem”. św. Ignacy z Loyoli

Ps. Modlitwa w każdym czasie, co do swego rodzaju, musi być dobrana do tego, co w poszczególnych chwilach wykonujemy. ks. Rafał Jarosiewicz

„Bracia: Abraham nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się wzmocnił w wierze”. Rz 4, 20

„To, co się osiąga ze zbytnim pośpiechem zazwyczaj nie jest trwałe. I nie tylko, jest także przyczyną upadku”. św. Ignacy z Loyoli

Ps. Wahanie i niedowierzanie, na wzór Abrahama, mamy zastąpić na wzmocnienie w wierze. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 5 z 27
Top