SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (537)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim”. Łk 2, 39 - 40

„Oto urodził się w ciele, abyś ty odrodził się w duchu”. św. Jan Chryzostom

Ps. Jezus, prawdziwy Bóg i Człowiek, przeżywa swoje człowieczeństwo wraz ze wszystkimi jego elementami po to, by być podobnym do nas we wszystkim oprócz grzechu. ks. Rafał Jarosiewicz

„Najmilsi: Po tym poznajemy, że znamy Jezusa, jeżeli zachowujemy Jego przykazania”. 1 J 2, 3

„Gdyby ktoś, stojący poza obrębem społeczeństwa wiernych, poznał jednocześnie przykazania Chrystusowe i przyjrzał się niedbalstwu spraw naszego żywota, kto wie, czy nie uznałby nas za najgorszych wrogów Chrystusa”. św. Jan Chryzostom

Ps. Znajomość Jezusa potwierdza realizowanie Jego nauki, a nie szczególne doświadczenia lub przeżycia. ks. Rafał Jarosiewicz

„Umiłowani: Nowina, którą usłyszeliśmy od Jezusa Chrystusa i którą wam głosimy, jest taka: Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności”. 1 J 1, 5

„Każdy cnotliwy i rozsądny wie dobrze, że prawda nigdy się nie starzeje, nigdy się nie zmienia, nigdy nie przestanie być prawdą”. św. Jan Chryzostom

Ps. Jeśli w Bogu nie ma ciemności, to stając się nią jesteśmy „poza Nim”. ks. Rafał Jarosiewicz

”Ja zaś mówiłem: Próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego”. Iz 49, 4

„Chrześcijanin tym się powinien różnić od niewiernych, że wszystko znosić będzie mężnie, a wsparty nadzieją rzeczy przyszłych, okaże się wyższym nad wszelkie nawałnice zła ziemskiego”. św. Jan Chryzostom

Ps. Bóg widzi każdy trud i wysiłek, którego nie dostrzegają ludzie. ks. Rafał Jarosiewicz

”Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: Panie Jezu, przyjmij ducha mego! A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: Panie, nie poczytaj im tego grzechu. Po tych słowach skonał”. Dz 7, 59 - 60

„Kiedy masz chęć kłócić się z bratem, pomyśl, że kłócisz się z członkami ciała Chrystusowego i zaniechaj swego szaleństwa”. św. Jan Chryzostom

Ps. Szczepan w godzinę śmierci uczy nas modlitwy do Jezusa. ks. Rafał Jarosiewicz

„A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu”. Łk 2, 18 - 19

„Prawdziwy chrześcijanin lepiej daje się poznać w ubóstwie niż w dostatkach”. św. Jan Chryzostom

Ps. Wiele sytuacji, które czyni Bóg doprowadza do naszego zadziwienia. ks. Rafał Jarosiewicz

”Oto ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa”. Łk 1, 38

„Jak mistrz, jak rzeźbiarz, znalazłszy odpowiedni materiał, robi z niego najpiękniejsze naczynie, tak i Chrystus, znalazłszy najświętsze ciało i duszę Panny, utworzył taki, jaki chciał  najpiękniejszy i żywy przybytek dla Siebie”. św. Jan Chryzostom

Ps. Maryja zgadzając się na wolę Bożą wcześniej dostała odpowiedzi na postawione przez siebie pytania. ks. Rafał Jarosiewicz

”To mówi Pan Bóg: Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie”. Ml 3, 1 a

„Święty nie dba o ludzkie nagany, szukając tylko tej świętości, którą dostrzega oko Boga”. św. Jan Chryzostom

Ps. W Piśmie Świętym przyjście Boga często poprzedzają aniołowie. ks. Rafał Jarosiewicz

”O tego chłopca się modliłam, i Pan spełnił moją prośbę, którą do Niego zanosiłam. Oto ja oddaję go Panu. Na wszystkie dni, jak długo będzie żył”. 1 Sm 1, 27 – 28 a

„Cechą sług dobrych jest całkowite oddanie się Panu nie tylko wtedy, gdy On darzy ich dobrodziejstwami, ale i wtedy, gdy zsyła na nich kary i próby”. św. Jan Chryzostom

Ps. Modlitwa może dokonywać cudów w naszym życiu. ks. Rafał Jarosiewicz

„Wyśpiewuj, Córo Syjońska, podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Pan oddalił wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela”. So 3, 14 - 15

„Gdy w Bogu złożymy nadzieję, uzyskamy wolność i bezpieczeństwo, a nieprzyjaciele nasi zaginą”. św. Jan Chryzostom

Ps. Wyrażanie wdzięczności Bogu w Izraelu dokonywało się w sposób bardzo dynamiczny. Bóg mówiąc o miłości pragnie, by była to miłość z całego serca, z całej duszy i z całego umysłu. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 2 z 27
Top