SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (690)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”To mówi Pan Bóg: Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie”. Ml 3, 1 a

„Święty nie dba o ludzkie nagany, szukając tylko tej świętości, którą dostrzega oko Boga”. św. Jan Chryzostom

Ps. W Piśmie Świętym przyjście Boga często poprzedzają aniołowie. ks. Rafał Jarosiewicz

”O tego chłopca się modliłam, i Pan spełnił moją prośbę, którą do Niego zanosiłam. Oto ja oddaję go Panu. Na wszystkie dni, jak długo będzie żył”. 1 Sm 1, 27 – 28 a

„Cechą sług dobrych jest całkowite oddanie się Panu nie tylko wtedy, gdy On darzy ich dobrodziejstwami, ale i wtedy, gdy zsyła na nich kary i próby”. św. Jan Chryzostom

Ps. Modlitwa może dokonywać cudów w naszym życiu. ks. Rafał Jarosiewicz

„Wyśpiewuj, Córo Syjońska, podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Pan oddalił wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela”. So 3, 14 - 15

„Gdy w Bogu złożymy nadzieję, uzyskamy wolność i bezpieczeństwo, a nieprzyjaciele nasi zaginą”. św. Jan Chryzostom

Ps. Wyrażanie wdzięczności Bogu w Izraelu dokonywało się w sposób bardzo dynamiczny. Bóg mówiąc o miłości pragnie, by była to miłość z całego serca, z całej duszy i z całego umysłu. ks. Rafał Jarosiewicz

”Pan przemówił do Achaza tymi słowami: Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze”. Iz 7, 10 - 11

„W sprawach duchowych i niezwykłych zawsze początkowo ukazują się zjawiska widome, przeznaczone dla ludzi prostych”. św. Jan Chryzostom

Ps. Bóg sam prosi, aby człowiek nie bał się Go prosić o znak. Proszenie o znak jest formą pokory przed Bogiem i różni się od faryzejskiego wystawiania Boga na próbę. ks. Rafał Jarosiewicz

”Porodziła więc owa kobieta syna i nazwała go imieniem Samson. Chłopiec rósł, a Pan mu błogosławił. Duch zaś Pana począł na niego oddziaływać”. Sdz 13, 24 – 25 a

„Czystość i nieczystość nie są wypływem wrodzonej nam natury, ale zależą od wolnej woli tych, którzy daną rzecz przedsiębiorą”. św. Jan Chryzostom

Ps. Każdy w życiu ma do spełnienia jakąś misję. ks. Rafał Jarosiewicz

”A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy «Bóg z nami».” Mt 1, 22 - 23

„Ewa, skuszona do złego, zrodziła słowo, śmierć przynoszące; natomiast Maria, otrzymawszy wieść błogą, wydała na świat Słowo”. św. Jan Chryzostom

Ps. Pan Bóg sam dobrał sposób, w jaki mamy zostać zbawieni. Dobrał też czas i miejsce. ks. Rafał Jarosiewicz

”Duch Pański nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych...” Iz 61, 1 a

„Gdy słyszysz, że Syn Boży jest synem Dawida i Abrahama, nie miej wątpliwości, że także i ty, syn Adama, będziesz synem Bożym”. św. Jan Chryzostom

Ps. Wezwanie do tego, by być jak Jezus skierowane jest do każdego wierzącego. ks. Rafał Jarosiewicz

”Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”. Łk 3, 4. 6

„Bóg przygotowuje nam wszystkim nieśmiertelne wieńce, o ile tylko sami nie nakładamy sobie kajdan wiekuistej śmierci”. św. Jan Chryzostom

Ps. Przygotowanie drogi dla Pana i prostowanie ścieżek oznacza niemały wysiłek włożony z naszej strony. Obietnica Boga złożona w Jego słowie mówi, że wszyscy ujrzą Jego zbawienie, i ci przygotowani i ci nieprzygotowani. ks. Rafał Jarosiewicz

„Tak mówi Pan, twój Odkupiciel, Święty Izraela: O gdybyś zważał na me przykazania, stałby się twój pokój jak rzeka, a sprawiedliwość twoja jak morskie fale”. Iz 48, 17 a. 18

„Jak możesz żądać, aby Bóg był dla ciebie łagodny i łaskawy, jeżeli ty sam dla równego tobie sługi jesteś przykry i nieubłagany?” św. Jan Chryzostom

Ps. Zważanie na Boże drogowskazy już tutaj na ziemi daje nam przedsmak nieba. ks. Rafał Jarosiewicz

„Ja, twój Bóg, ująłem cię za prawicę mówiąc ci: Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą. Nie bój się, robaczku, Jakubie, nieboraku, o Izraelu!” Iz 41, 13 - 14

„Wie Bóg, jak ma każdemu z nas rozdzielać swe dary”. św. Jan Chryzostom

Ps. Przypomnienie nam przez Boga o Jego wielkiej miłości dokonuje się na różnych płaszczyznach i na różny sposób. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 10 z 35
Top