SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (566)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

”Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli”. Łk 12, 7
”Niech to będzie pierwszą zasadą w działaniu: Tak Bogu ufaj, jakby całe powodzenie spraw zależało tylko od Boga, a nie od ciebie. Tak jednak dokładaj wszelkich starań, jakbyś ty sam miał to wszystko zdziałać, a Bóg nic”. św. Ignacy z Loyoli

Ps. Troska Boga o nas wyraża się w wielu szczegółach codzienności, problem jest w tym, że my tego tak często nie dostrzegamy. ks. Rafał Jarosiewicz

„Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby ze czcią Ci służono”. Ps 130, 3 - 4

„Zmiana miejsca pobytu nie zmienia obyczajów. Jeśli niedoskonały nie opuści sam siebie, wcale nie będzie lepszy gdzie indziej, niż jest tutaj”. św. Ignacy z Loyoli

Ps. Bóg przebacza zawsze, jeśli człowiek się do Niego zwraca. Człowiek czasem nie umie w tym naśladować Boga. ks. Rafał Jarosiewicz

”Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem abyście szli i owoc przynosili”. J 15, 16

„Choćby nawet z najgorszym człowiekiem nawiązało się rozmowę o rzeczach Bożych, zawsze z tego płynie zysk niemały”. św. Ignacy z Loyoli

Ps. Jezus sam wybiera kogo chce i kiedy chce, i do dzieł jakich chce. On pragnie owocu wynikającego z powołania. ks. Rafał Jarosiewicz

”Bracia: Ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka”. Rz 1, 16
”Ten, kogo wiąże tak wielki obowiązek służenia Bogu, nie może się zadowolić przeciętną pracą i służbą”. św. Ignacy z Loyoli

Ps. Ewangelia jest mocą Bożą, ale tej mocy nie przyjmujemy, ponieważ nie przyjmujemy Ewangelii. ks. Rafał Jarosiewicz

”Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej”. Rz 1, 1 a
”Nie ma tak wielkiego ciężaru, które nie wydawałyby się lekki i słodki dla tego, kto postępuje z gorliwością, zapałem i wewnętrzną pociechą”. św. Ignacy z Loyoli

Ps. Człowiek powołany wie o tym, że został powołany, nawet jeśli jego powołanie Bóg odkrywa stopniowo. ks. Rafał Jarosiewicz

„Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win”. Iz 25, 6

„Doświadczenie uczy nas, że tam, gdzie napotyka się na liczne przeszkody, można zazwyczaj spodziewać się większych owoców”. św. Ignacy z Loyoli

Ps. Bóg pragnie, aby człowiek widział większą perspektywę na swoje życie, niż doczesność. ks. Rafał Jarosiewicz

”Światło wschodzi dla sprawiedliwego i radość dla ludzi prawego serca. Radujcie się w Panu sprawiedliwi i sławcie Jego święte imię”. Ps 97, 11 - 12

„Niedbalstwo i oziębłość sprawiają, że wszystkie prace są smutne”. św. Ignacy z Loyoli

Ps. Radość w sposób szczególny związana jest z prawością. ks. Rafał Jarosiewicz

„Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza”. Łk 11, 23

„Tak dalece winniśmy być w zgodzie z Kościołem katolickim, ażeby uznać za czarne to, co naszym oczom wydaje się białe, jeśliby Kościół określił to jako czarne”. św. Ignacy z Loyoli

Ps. Zbieranie z Jezusem chroni przed rozpraszaniem. ks. Rafał Jarosiewicz

„Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą”. Łk 11, 13
”Bóg działa i pracuje dla mnie we wszystkich rzeczach stworzonych na obliczu ziemi; Znaczy to, że postępuje On, jak ktoś pracujący”. św. Ignacy z Loyoli

Ps. Jezus wielokrotnie zachęca, aby prosić o Ducha Świętego. ks. Rafał Jarosiewicz

„Gdy Bóg przebaczył Niniwitom, nie podobało się to Jonaszowi i oburzył się”. Jon 4, 1
”Człowiek zły łatwo innych posądza o zło, podobnie jak ten, co ma zawroty głowy, myśli, że wszystko dookoła niego wiruje”. św. Ignacy z Loyoli

Ps. Kiedy Bóg przebacza człowiekowi konkretną rzecz, często trudno uwierzyć, że Bóg może to wybaczyć. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 7 z 29
Top