SMS z NIEBA - codzienne Słowo i myśl świętego (715)

SMS z Nieba – godz. 7:30

Osobom wybierającym ten dział rozsyłamy fragment Słowa Bożego (wybrany z czytań z danego dnia), myśl świętego (wybranego na dany miesiąc) oraz krótkie, jednozdaniowe, rozważanie do Słowa przygotowywane przez ks. Rafała Jarosiewicza. Czasem też, poprzez ten dział, rozsyłamy jakiś news lub informację o dobrym wydarzeniu.

np. SMS z Nieba na 14.09.2015 r. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.” J 3, 16 „Blisko jest Pan wszystkich, którzy Go wzywają, budzi świętym słowem ospałych.” bł. Maria Angela Truszkowska Ps. Bóg bardziej już nie mógł pokazać, że nas kocha, jak stając się jednym z nas. ks. Rafał Jaroszewicz

„Chrystus głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił gorące prośby do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał”. Hbr 5, 7 - 8

„Pragnę kiedyś umrzeć, by znaleźć się w towarzystwie Jezusa”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Ps. Najwięcej posłuszeństwa człowiek zawsze uczy się przez cierpienie. ks. Rafał Jarosiewicz

„Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: Ten prawdziwie jest prorokiem. Inni mówili: To jest Mesjasz. Jeszcze inni mówili: Czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei?” J 7, 40 - 41

„Być zawsze gotową. Chrześcijanin powinien być zawsze przygotowanym do przyjęcia Komunii św. i do śmierci”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Ps. Słowa co do Jezusa były bardzo podzielone, a On „robił swoje” wypełniając wolę Ojca. ks. Rafał Jarosiewicz

”Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym, by pamięć o nich wymazać z ziemi. Pan słyszy wołających o pomoc i ratuje ich od wszelkiej udręki”. Ps 34, 17 - 18

„Postępować konsekwentnie. Nasze życie ma być roztropnym przygotowaniem do śmierci”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Ps. Zwracanie się do Pana jest otwieraniem się na Jego łaskę. ks. Rafał Jarosiewicz

”Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie”. J 5, 39 - 40

„Kto chce innych zapalać, musi sam płonąć, musi mieć temperaturę wrzenia miłości”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Ps. Jezus nie boi się wypowiadać trudnych słów wobec tych, którzy nie chcą sięgnąć po Jego pomoc. ks. Rafał Jarosiewicz

”Mówił Syjon: Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie!” Iz 49, 14 - 15

„Gdy spotka mnie jakaś przykrość, nie skarżyć się, lecz odpowiedzieć odruchem dziękczynienia”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Ps. Nawet trudne sytuacje, z odrzuceniem dziecka przez matkę, Bóg ukazuje ucząc nas swojej miłości. ks. Rafał Jarosiewicz

”Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło”. J 5, 14

„Trzeba poznać Jezusa, miłować Go i naśladować”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Ps. Niektóre choroby związane są ze sferą duchową. ks. Rafał Jarosiewicz

”Pokładam nadzieję w Panu i w Jego słowie, u Pana jest bowiem łaska i obfite odkupienie”. Ps 130, 5. 7

„Wyznaczać sobie jakieś ukryte, drobne umartwienia, aby tą odrobiną miłości uwielbić Boskiego Oblubieńca”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Ps. Pokładanie nadziei w Panu otwiera nas na Jego działanie. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus powiedział do Nikodema: Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne”. J 3, 14 - 15

„Przyjmować małe braki i przeciwności życia codziennego jako pokutę za własne przewinienia”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Ps. Jezus, z wysokości krzyża, pociąga do siebie miłością przez litość nad Nim samym. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik”. Łk 18, 9 - 10

„Pamiętać, że umartwienie zapewnia wolność umysłu oraz prawdziwą radość ducha”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Ps. Jezus często naucza przez przykłady tak, aby człowiek mógł więcej zrozumieć. ks. Rafał Jarosiewicz

”Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. Mk 12, 34 a

„Modlitwa pomaga patrzeć na wszystko przez Jezusa Chrystusa”. Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Ps. Jeżeli ktoś idzie dobrą drogą, Jezus chętnie to potwierdza. ks. Rafał Jarosiewicz

Strona 7 z 36
Top