Surowe Słowo - czyli fragmenty Pisma Św. interlinearnego (453)

„Surowe” Słowo, czyli fragment Pisma Świętego interlinearnego – godz. 15:00

Zaznaczając w swojej aplikacji ten dział, codziennie o godz. 15:00, otrzymasz fragment Słowa Bożego w oryginalnym - surowym tłumaczeniu z języka greckiego.

np. „Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono (to) było na początku u Boga. Wszystko przez nie stało się i bez niego (nie) stało się ani jedno. Które stało się w nim, życie(m) było, i życie było światłem ludzi. I światło w ciemności ukazuje się i ciemność go nie opanowała”. (Według Jana 1, 1 – 5)

„Zobaczywszy zaś Jezus oburzył się i powiedział im: Dopuśćcie dzieciom przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im, bowiem takich jest królestwo Boga. Amen mówię wam, który nie przyjmie królestwa Boga jak dziecko, nie wejdzie do niego. I objąwszy je, błogosławił, kładąc ręce na nie. I (kiedy wyruszał) on w drogę, podbiegłszy jeden i upadłszy na kolana (przed) nim, pytał go: Nauczycielu dobry, co mam uczynić, aby życie wieczne (odziedziczyć)? Zaś Jezus powiedział mu: Co mnie nazywasz dobrym? Nikt dobry, jeśli nie jeden Bóg”. (Według Marka 10, 14 – 18)

„Albo nie przeczytaliście w Prawie, że (w) szabat kapłani w świątyni szabat naruszają i niewinni są? Mówię zaś wam, że (od) świątyni większe jest tutaj. Gdyby zaś wiedzieliście, co jest: Miłosierdzia chcę i nie ofiary, nie potępilibyście niewinnych. Panem bowiem jest szabatu Syn Człowieka. I przeszedłszy stamtąd przyszedł do synagogi ich. I oto człowiek rękę mający suchą. I zapytali go mówiąc: Czy jest dozwolone (w) szabat uzdrowić? aby oskarżyli go. On zaś powiedział im: Kto jest z was człowiek, który będzie miał owcę jedną i jeśli wpadłaby ta (w) szabat w dół, czyż nie chwyci jej i podniesie?” (Według Mateusza 12, 5 – 11)

„Powiedzieli [więc] mu Judejczycy: Teraz poznaliśmy, że demona masz. Abraham umarł i prorocy, a ty mówisz: Jeśli ktoś słowa mego strzec będzie, nie skosztuje śmierci na wiek. Czy ty większy jesteś (od) ojca naszego Abrahama, który umarł? I prorocy umarli. Kim siebie czynisz? Odpowiedział Jezus: Jeśli ja będę wsławiał mnie samego, chwała ma niczym jest. Jest Ojciec mój wsławiający mnie, który, wy mówicie, że: Bogiem naszym jest. I nie poznaliście go, Ja zaś znam go. I jeśli rzekłbym, że nie znam go, będę podobnym wam kłamcą. Ale znam go i słowa jego strzegę”. (Według Jana 8, 52 – 55)

„(Gdy płynęli) zaś (oni), zapadł w sen. I zeszła nawałnica wiatru na jezioro, i napełniali się i byli w niebezpieczeństwie. Podszedłszy zaś rozbudzili go mówiąc: Mistrzu, Mistrzu, giniemy. On zaś rozbudzony skarcił wiatr i falę wody. I przestały i stała się cisza. Powiedział zaś im: Gdzie wiara wasza? Przestraszeni zaś zdziwili się, mówiąc do siebie: Kto zatem ten jest, że i wiatrom rozkazuje i wodzie, i są posłuszne jemu? I dopłynęli do krainy Gerazeńczyków, która jest naprzeciwko Galilei. (Gdy wyszedł) zaś on na ziemię, wyszedł naprzeciw mąż pewien z miasta, mający demona. I (przez) czas znaczny nie ubierał płaszcza i w domu nie pozostawał, ale w grobowcach”.(Według Łukasza 8, 23 – 27)

„Ze względu na to pozostawi człowiek ojca jego i matkę [i dołączy się do żony jego], i będą dwoje w ciele jednym. Tak że już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co więc Bóg sprzągł, człowiek nie niech oddziela. I w domu znowu uczniowie o to pytali go. I mówi im: Który oddaliłby żonę jego i poślubiłby inną, cudzołoży przeciw niej. I jeśli ta rozstawszy się z mężem jej poślubiłaby innego, cudzołoży. I przynosili mu dzieci, żeby ich dotknął. Zaś uczniowie zaczęli karcić ich”. (Według Marka 10, 7 – 13)

„Chodźcież do mnie wszyscy trudzący się i obciążeni, i ja dam odpocząć wam. Bierzcie jarzmo me na was i uczcie się ode mnie, bo łagodny jestem i uniżony sercem, i znajdziecie wypoczynek duszom waszym. Bowiem jarzmo me łagodne i ciężar mój lekki jest. W ową porę podążał Jezus (w) szabat przez zboża. Zaś uczniowie jego zgłodnieli i zaczęli zrywać kłosy i jeść. Zaś faryzeusze zobaczywszy powiedzieli mu: Oto uczniowie twoi czynią, co nie jest dozwolone czynić w szabat. On zaś powiedział im: Nie przeczytaliście, co uczynił Dawid, kiedy zgłodniał i ci z nim? Jak wszedł do domu Boga i chleby przedkładania zjedli, których nie wolno było mu zjeść, ani tym z nim, jeśli nie kapłanom samym?” (Według Mateusza 11, 28 – 12, 4)

„Ja zaś, ponieważ prawdę mówię, nie wierzycie mi. Kto z was upomina mnie za grzech? Jeśli prawdę mówię, dla czego wy nie wierzycie mi? Będący z Boga słów Boga słucha. Dla tego wy nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście. Odpowiedzieli Judejczycy i powiedzieli mu: (Czy) nie dobrze mówimy my, że Samarytaninem jesteś ty i demona masz? Odpowiedział Jezus: Ja demona nie mam, ale szanuję Ojca mego, a wy nie okazujecie szacunku mi. Ja zaś nie szukam chwały mej. Jest szukający i sądzący. Amen, amen mówię wam, jeśli ktoś mojego słowa strzec będzie, śmierci nie zobaczy na wiek”. (Według Jana 8, 45 – 51)

„Patrzajcie więc jak słuchacie. Który bowiem będzie miał, dane będzie mu, i który nie będzie miał, i co zdaje się mieć, zabrane będzie od niego. Przybyła zaś do niego matka i bracia jego i nie mogli spotkać się z nim z powodu tłumu. Oznajmione zostało zaś mu: Matka twa i bracia twoi stoją na zewnątrz, zobaczyć chcąc cię. On zaś odpowiadając rzekł do nich: Matką mą i braćmi moimi ci są: słowo Boga słuchający i czyniący. Stało się zaś w jeden (z) dni, i on wszedł do łodzi i uczniowie jego i powiedział do nich: Przejdźmy naprzeciwko jeziora. I wypłynęli”. (Według Łukasza 8, 18 – 22)

„I stamtąd powstawszy przychodzi w granice Judei [i] poza Jordan, i zeszły się znowu tłumy do niego, i jak zwykł znowu nauczał ich. I podszedłszy faryzeusze pytali go, czy jest dozwolone mężowi żonę oddalić, próbując go. On zaś odpowiadając rzekł im: Co wam przykazał Mojżesz? Oni zaś powiedzieli: Pozwolił Mojżesz dokument rozwodu napisać i oddalić. Zaś Jezus powiedział im: Z powodu twardości serca waszego napisał wam przykazanie to. Od zaś początku stworzenia męskim i żeńskim uczynił ich”. (Według Marka 10, 1 – 6)

„I ty, Kafarnaum: Czy aż do nieba będziesz wywyższone? Aż do otchłani zejdziesz, Bo gdyby w Sodomie stały się dzieła mocy, (które stały się) (u) ciebie, pozostałyby aż do dzisiaj. Nadto mówię wam, że ziemi Sodomy znośniej będzie w dniu sądu niż tobie. W owej porze odpowiadając Jezus rzekł: Wyznaję cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, bo ukryłeś to przed mądrymi i rozumnymi i odsłoniłeś to małoletnim. Tak, Ojcze, bo tako upodobanie stało się przed tobą. Wszystko mi przekazane zostało przez Ojca mego, i nikt (nie) poznaje Syna, jeśli nie Ojciec, ani Ojca ktoś poznaje, jeśli nie Syn i komu postanawiałby Syn odsłonić”. (Według Mateusza 11, 23 – 27)

Strona 4 z 23
Top