Surowe Słowo - czyli fragmenty Pisma Św. interlinearnego (509)

„Surowe” Słowo, czyli fragment Pisma Świętego interlinearnego – godz. 15:00

Zaznaczając w swojej aplikacji ten dział, codziennie o godz. 15:00, otrzymasz fragment Słowa Bożego w oryginalnym - surowym tłumaczeniu z języka greckiego.

np. „Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono (to) było na początku u Boga. Wszystko przez nie stało się i bez niego (nie) stało się ani jedno. Które stało się w nim, życie(m) było, i życie było światłem ludzi. I światło w ciemności ukazuje się i ciemność go nie opanowała”. (Według Jana 1, 1 – 5)

„Jozjasz zaś zrodził Jechoniasza i braci jego za przesiedlenia (do) Babilonu. Po zaś przesiedleniu (do) Babilonu Jechoniasz zrodził Salatiela, Salatiel zaś zrodził Zorobabela, Zorobabel zaś zrodził Abiuda, Abiud zaś zrodził Eliakima, Eliakim zaś zrodził Azora, Azor zaś zrodził Sadoka, Sadok zaś zrodził Achima, Achim zaś zrodził Eliuda”. (Według Mateusza 1, 11 - 14)

„(Był) człowiek wysłany od Boga, na imię mu Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczył o świetle, aby wszyscy uwierzyli przez nie(go). Nie był on światłem, ale aby zaświadczył o świetle. Było światło prawdziwe, które oświetla każdego człowieka, przychodzącego na świat. Na świecie było i świat przez nie stał się, i świat go nie poznał”. (Według Jana 1, 6 - 10)

„Byli zaś sprawiedliwi oboje przed Bogiem, chodzący e wszystkich przykazaniach i (w) przepisach Pana nienaganni. I nie było im dziecka, jako że była Elżbieta bezpłodna, i oboje posunięci w dniach ich byli. Stało się zaś (przy) (służeniu kapłańskim) jego porządkiem zmiany jego przed Bogiem, według zwyczaju kapłaństwa dostał w udziale, (by) okadzić wszedłszy do przybytku Pana”. (Według Łukasza 1, 6 – 9)

„I wychodziła do niego cała judejska kraina i Jerozolimczycy wszyscy, i byli zanurzani przez niego w Jordanie rzece, wyznający grzechy ich. I był Jan odziany włosami wielbłąda i pasem skórzanym wokół biodra jego, i jedzący szarańcze i miód dziki. I głosił mówiąc: Przychodzi silniejszy (ode) mnie za mną, którego nie jestem wart schyliwszy się rozwiązać rzemień sandałów jego”. (Według Marka 1, 5 – 7)

 „Salomon zaś zrodził Roboama, Robom zaś zrodził Abiasza, Abiasz zaś zrodził asana, Asaf zaś zrodził Jozafata, Jozafat zaś zrodził Joroama, Joroam zaś zrodził Ozjasza, Ozjasz zaś zrodził Joatama, Joatam zaś zrodził Achaza, Achaz zaś zrodził Ezechiasza, Ezechiasz zaś zrodził Manassesa, Manasses zaś zrodził Amosa, Amos zaś zrodził Jozjasza”. (Według Mateusza 1, 7 – 10)

„Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono (to) było na początku u Boga. Wszystko przez nie stało się i bez niego (nie) stało się ani jedno. Które stało się w nim, życie(m) było, i życie było światłem ludzi. I światło w ciemności ukazuje się i ciemność go nie opanowała”. (Według Jana 1, 1 – 5)

 „Skoro już liczni usiłowali uporządkować opowiadanie o dopełnionych wśród nas sprawach, jako przekazali nam (ci którzy) od początku świadkami naocznymi i sługami (stali się) słowa, wydało się i mi przeszedłszy od początku wszystkie, starannie po kolei ci napisać, (wielmożny) Teofilu, aby poznałeś (tych) o (których) zostałeś pouczony, słów niezawodność. Stało się w dniach Heroda króla Judei, kapłan pewien imieniem Zachariasz ze zmiany Abiasza, i żona jemu z córek Aarona, i imię jej Elżbieta”. (Według Łukasza 1, 1 – 5)

 „Początek Dobrej Nowiny Jezusa Pomazańca [Syna Boga]. Jako jest napisane w Izajaszu proroku: Oto wysyłam zwiastuna mego przed obliczem twym, który uładzi drogę twą; głos wołającego na pustkowiu: Przygotujcie drogę Pana, proste czyńcie ścieżki jego. Był Jan chrzczący na pustkowiu i głoszący chrzest zmiany myślenia na uwolnienie od grzechów”. (Według Marka 1, 1 – 4)

„Księga narodzenia Jezusa Pomazańca syna Dawida syna Abrahama. Abraham zrodził Izaaka, Izaak zaś zrodził Jakuba, Jakub zaś zrodził Judę i braci jego, Juda zaś zrodził Faresa i Zarę z Tamar, Fares zaś zrodził Ezroma, Ezrom zaś zrodził Arama, Aram zaś zrodził Aminadaba, Aminadab zaś zrodził Naassona, Naasson zaś zrodził Salmona , Salmon zaś zrodził Booza z Rachab, Booz zaś zrodził Jobeda z Rut, Jobem zaś zrodził Jessego, Jeske zaś zrodził Dawida króla. Dawid zaś zrodził Salomona z tej co Uriasza”. (Według Mateusza 1, 1 – 6)

Strona 26 z 26
Top