Surowe Słowo - czyli fragmenty Pisma Św. interlinearnego (506)

„Surowe” Słowo, czyli fragment Pisma Świętego interlinearnego – godz. 15:00

Zaznaczając w swojej aplikacji ten dział, codziennie o godz. 15:00, otrzymasz fragment Słowa Bożego w oryginalnym - surowym tłumaczeniu z języka greckiego.

np. „Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono (to) było na początku u Boga. Wszystko przez nie stało się i bez niego (nie) stało się ani jedno. Które stało się w nim, życie(m) było, i życie było światłem ludzi. I światło w ciemności ukazuje się i ciemność go nie opanowała”. (Według Jana 1, 1 – 5)

„Usłyszawszy zaś o Jezusie wysłał do niego starszych () Judejczyków, prosząc go, żeby przyszedłszy uratował niewolnika jego. Zaś przybywszy do Jezusa prosili go gorliwie, mówiąc, że: Godzien jest, (żebyś) mu uczynił to, miłuje bowiem naród nasz i synagogę sam zbudował nam. Zaś Jezus wyruszył z nimi. Już zaś (gdy) on nie daleko (był oddalony) od domu, posłał przyjaciół setnik mówiąc mu: Panie, nie trudź się, nie bowiem wart jestem, aby pod dach mój wszedłeś”. (Według Łukasza 7, 3 – 6)

 „I przychodzą do Betsaidy. I przynoszą mu ślepego i proszą go, żeby go dotknął. I chwyciwszy rękę ślepego wyprowadził go poza wieś, i plunąwszy w oczy jego, nałożywszy ręce (na) niego, pytał go: Czy coś widzisz? I popatrzywszy do góry mówił: Widzę ludzi, że jak drzewa widzę chodzących. Potem znowu nałożył ręce na oczy jego, i przejrzał, i powrócił (do zdrowia), i przypatrywał się jasno widząc wszystkiemu”. (Według Marka 8, 22 – 25)

„I przywoławszy dwunastu uczniów jego dał im władzę (nad) duchami nieczystymi, żeby wyrzucać je i uzdrawiać każdą chorobę i każdą niemoc. Zaś dwunastu wysłanników imiona (są) te: pierwszy Szymon zwany Piotrem i Andrzej brat jego i Jakub (ten) Zebedeusza i Jan brat jego; Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz poborca, Jakub (ten) Alfeusza i Tadeusz, Szymon Kananejczyk i Juda Iskariota, (ten co) i (wydał) go”. (Według Mateusza 10, 1 – 4)

„Dla tego Mojżesz dał wam obrzezanie nie, że od Mojżesza jest, ale od ojców i w szabat obrzezujecie człowieka. Jeśli obrzezanie bierze człowiek w szabat, aby nie (złamane zostało) Prawo Mojżesza, (przeciw) mnie pełni żółci jesteście, bo całego człowieka zdrowym uczyniłem w szabat? Nie sądźcie według wyglądu, ale sprawiedliwym sądem sądźcie”. (Według Jana 7, 22 – 24)

„Zaś (który usłyszał) i nie (uczynił), podobny jest człowiekowi, (który zbudował) dom na ziemi bez fundamentu, (na) który wylała się rzeka, i zaraz zapadł się, i stała się ruina domu owego wielka. Skoro wypełnił wszystkie słowa jego do uszu ludu, wszedł do Kafarnaum. Setnika zaś pewnego niewolnik źle mający się miał umierać, który był mu cenny”. (Według Łukasza 6, 49 – 7, 2)

 „Oczy mając nie patrzycie i uszy mając nie słuchacie? I nie przypominacie sobie, kiedy pięć chlebów połamałem na pięć tysięcy, ile koszyków ułomków pełnych zebraliście? Mówią mu: Dwanaście. Kiedy siedem na cztery tysiące, ile koszów (pełnych) ułomków zebraliście? I mówią [mu]: Siedem. I mówił im: Jeszcze nie rozumiecie?” (Według Marka 8, 18 – 21)

„I obchodził Jezus miasta wszystkie i wsie, nauczając w synagogach ich i głosząc dobrą nowinę królestwa i uzdrawiając każdą chorobę i każdą niemoc. Zobaczywszy zaś tłumy ulitował się nad nimi, bo byli strudzeni i porzuceni, jakby owce nie mające pasterza. Wtedy mówi uczniom jego: Wprawdzie żniwo wielkie, lecz pracownicy nieliczni. Poproście więc pana żniwa, żeby wysłał pracowników na żniwo jego”. (Według Mateusza 9, 35 – 38)

„Jeśli ktoś chce wolę jego czynić, pozna co do nauki, czy od Boga jest, czy ja ode mnie samego mówię. Od siebie mówiący chwały własnej szuka. Zaś szukający chwały (tego), (który posłał) go, ten prawdomówny jest i niesprawiedliwość w nim nie jest. (Czyż) nie Mojżesz dał wam Prawo? A nikt z was czyni Prawo. Dlaczego mnie (usiłujecie) zabić? Odpowiedział tłum: Demona masz. Kto cię (usiłuje) zabić? Odpowiedział Jezus i powiedział im: Jedno dzieło uczyniłem i wszyscy dziwicie się”. (Według Jana 7, 17 – 21)

 „Dlaczego zaś mnie wołacie: Panie, Panie i nie czynicie co mówię? Każdy, który przychodzący do mnie i słuchający mych słów i czyniący je, pokazę wam komu jest podobny. Podobny jest człowiekowi budującemu dom, który wykopał i pogłębił i położył fundament na skale. Powódź zaś (gdy stała się), wylała się rzeka (na) dom ów i nie miała siły zachwiać go, (gdyż) dobrze (zbudowany był) on”. (Według Łukasza 6, 46 – 48)

„I zapomnieli wziąć chleby i jeśli nie jeden chleb, nie mieli ze sobą w łodzi. I przykazywał im mówiąc: Patrzajcie, strzeżcie się od zaczynu faryzeuszy i zaczynu Heroda. I rozważali (między) sobą, że: Chlebów nie mają. I poznawszy mówi im: Dlaczego rozważacie, że chlebów nie macie? Jeszcze nie zauważacie, ani pojmujecie? Skamieniałe macie serce wasze?” (Według Marka 8, 14 – 17)

Strona 10 z 26
Top