Surowe Słowo - czyli fragmenty Pisma Św. interlinearnego (447)

„Surowe” Słowo, czyli fragment Pisma Świętego interlinearnego – godz. 15:00

Zaznaczając w swojej aplikacji ten dział, codziennie o godz. 15:00, otrzymasz fragment Słowa Bożego w oryginalnym - surowym tłumaczeniu z języka greckiego.

np. „Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono (to) było na początku u Boga. Wszystko przez nie stało się i bez niego (nie) stało się ani jedno. Które stało się w nim, życie(m) było, i życie było światłem ludzi. I światło w ciemności ukazuje się i ciemność go nie opanowała”. (Według Jana 1, 1 – 5)

„Ja jestem chleb życia. Ojcowie wasi zjedli na pustkowiu mannę i umarli. Ten jest chleb z nieba schodzący, aby ktokolwiek z niego zje i nie umarł. Ja jestem chlebem żyjącym, (tym) z nieba (który zszedł). Jeśli ktoś zje z tego chleba, żyć będzie na wiek. A chlebem zaś, który ja dam, ciało me jest za świata życie. Walczyli więc ze sobą nawzajem Judejczycy mówiąc: Jak może ten nam dać ciało [jego] zjeść?” (Według Jana 6, 48 – 52)

„I zeszedłszy z nimi stanął na miejscu płaskim i tłum liczny uczniów jego, i mnogość wielka ludu z całej Judei, i Jeruzalem, i pobrzeża Tyru i Sydonu, którzy przyszli usłyszeć go i zostać uleczonymi z chorób ich. I dręczeni przez duchy nieczyste byli uzdrawiani. I cały tłum szukał, (by) dotknąć się go, bo moc od niego wychodziła i leczyła wszystkich”. (Według Łukasza 6, 17 – 19)

„I kiedy wszedł do domu od tłumu, pytali go uczniowie jego (o) przykład. I mówi im: Tak i wy niepojętni jesteście? Nie zauważacie, że wszystko, (co) z zewnątrz wchodzące w człowieka, nie może go zanieczyścić, bo nie wchodzi mu do serca, ale do Brucha, i do ustępu wychodzi? Oczyszczając wszystkie pokarmy. Mówił zaś, że: Co z człowieka wychodzące, owo zanieczyszcza człowieka. Z wnętrza bowiem, z serca ludzi rozważania złe wychodzą, rozpusty, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, zachłanności, niegodziwości, podstęp, rozpasanie, oko złe, bluźnierstwo, wyniosłość, głupota”. (Według Marka 7, 17 – 22)

„I oto jacyś (z) uczonych w piśmie powiedzieli w sobie: Ten bluźni. I zobaczywszy Jezus myśli ich, powiedział: Czemu wymyślacie złości w sercach waszych? Co bowiem jest wykonalniejsze, powiedzieć: Odpuszczone są twoje grzechy, czy powiedzieć: Podnieś się i chodź? Aby zaś wiedzieliście, że władzę ma Syn Człowieka na ziemi odpuszczać grzechy wtedy mówi paralitykowi: Podniósłszy się zabierz twe łoże i odejdź do domu twego”. (Według Mateusza 9, 3 – 6)

„Odpowiedział Jezus i rzekł im: Nie szemrajcie między sobą. Nikt (nie) może przyjść do mnie, jeśli nie Ojciec, (który posłał) mnie, pociągnie go, i ja podniosę go w ostatnim dniu. Jest napisane w prorokach: I będą wszyscy wyuczonymi (przez) Boga. Każdy, (który usłyszał) od Ojca i (który nauczył się), przychodzi do mnie. Nie, że Ojca ujrzał ktoś, (tylko) będący od Boga, ten ujrzał Ojca. Amen, amen mówię wam, wierzący ma życie wieczne”. (Według Jana 6, 43 – 47)

„Stało się zaś w dniach tych, (wyszedł) on na górę pomodlić się, i był całą noc spędzający na modlitwie (do) Boga. I kiedy stał się dzień, przemówił do uczniów jego i wybrawszy sobie z nich dwunastu, tych i wysłannikami nazwał, Szymona, którego i nazwał Piotrem, i Andrzeja, brata jego, i Jakuba, i Jana, i Filipa, i Bartłomieja, i Mateusza, i Tomasza, i Jakuba (syna) Alfeusza, i Szymona zwanego Gorliwym, i Judę, (syna) Jakuba, i Judę Iskariotę, który stał się zdrajcą”. (Według Łukasza 6, 12 – 16)

„… już dopuszczacie, (mu) nic (nie) uczynić ojcu lub matce, unieważniając słowo Boga przekazem waszym, który przekazaliście; i podobnych takich wiele czynicie. I przywoławszy do siebie znowu tłum mówił im: Posłuchajcie mnie wszyscy i pojmijcie. Nic (nie) jest z zewnątrz człowieka wchodzące do niego, co może zanieczyścić go. Ale (co) z człowieka wychodzące jest, to zanieczyszczające człowieka”. (Według Marka 7, 12 – 16)

„I oto całe miasto wyszło na spotkanie Jezusowi, i zobaczywszy go poprosili, żeby przeszedł od granic ich. I wszedłszy do łodzi przeprawił się i przyszedł do własnego miasta. I oto przynieśli mu paralityka na łożu położonego. I zobaczywszy Jezus wiarę ich, powiedział paralitykowi: Ośmiel się, dziecko, odpuszczone są twoje grzechy”.  (Według Mateusza 8, 34 – 9, 2)

„To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy oglądający Syna i wierzący w niego miał życie wieczne, i podniósłbym go ja [w] dniu ostatnim. Szemrali więc Judejczycy co do niego, bo powiedział: Ja jestem chlebem, (który zszedł) z nieba, i mówili: (Czyż) nie ten jest Jezusem synem Józefa, którego my znamy ojca i matkę? Jak teraz mówi, że: Z nieba zeszedłem?” (Według Jana 6, 40 – 42)

„On zaś znał rozważania ich, powiedział zaś mężowi suchą mającemu rękę: Podnieś się i stań na środku. I powstawszy stanął. Powiedział zaś Jezus do nich: Pytam was, czy jest dozwolone (w) szabat dobrze uczynić czy źle uczynić, życie uratować czy zgubić? I obejrzawszy wszystkich ich powiedział mu: Wyciągnij rękę twą. On zaś uczynił, i przywrócona została ręka jego. Oni zaś napełnili się bezmyślnością i rozmawiali (między) sobą, co mogliby uczynić Jezusowi”. (Według Łukasza 6, 8 – 11)

Top